ទំព័រគំរូ:Paragraph break

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

This template produces a "visual paragraph break" by inserting the following empty tag pair:

<div></div>

Example:

ទំព័រគំរូ:Block indent

produces:

ទំព័រគំរូ:Block indent

Purpose[កែប្រែ]

In some instances, it is not possible to introduce paragraph breaks using newlines alone. For example, within a list item and within references. However, using
<p>
tags can cause problems for navigation with screen readers, which expect these tags to delimit paragraphs of prose (see e.g. MOS:INDENTGAP). This template is used mostly in footnotes, where a visual break is desired, without adding an additional paragraph navigation point.

Example 1[កែប្រែ]

The following reference uses line breaks for multiple lines.[១] The following reference uses the paragraph break template for paragraph breaks.[២]

The following reference uses
<br />
tags for paragraph breaks.[៣]

Notes

 1. Paragraph 1a Paragraph 1b
 2. Paragraph 2a
  Paragraph 2b
 3. Line 3a
  Line 3b


which was generated using:

1.<ref>Paragraph 1a
Paragraph 1b</ref>
2. <ref>Paragraph 2a{{paragraph break}}Paragraph 2b</ref>
3. <ref>Line 3a<br />Line 3b</ref>

Example 2[កែប្រែ]

Consider the following list

 1. Paragraph 1a
  Paragraph 1b
 2. Paragraph 2

which was generated using

# Paragraph 1a {{paragraph break}} Paragraph 1b
# Paragraph 2

Produces a "visual paragraph break".

[Edit template data]

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified