ទំព័រគំរូ:Precision/tz/doc

ពីវិគីភីឌា

This template, {{precision/tz}}, returns the number of trailing zeroes after the decimal point.

Examples[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Template example rowទំព័រគំរូ:Template example rowទំព័រគំរូ:Template example rowទំព័រគំរូ:Template example rowទំព័រគំរូ:Template example rowទំព័រគំរូ:Template example rowទំព័រគំរូ:Template example rowទំព័រគំរូ:Template example rowទំព័រគំរូ:Template example row