ទំព័រគំរូ:Purge

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Purge

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

{{Purge}} produces a link that will clear the cache and rebuild page from the wikitext.

Purpose[កែប្រែ]

For efficiency in service, MediaWiki caches pages. Depending on the exact sequence of actions editors follow, one may view an out-of-date version of a given page. This happens most often on heavily-edited pages and on pages which contain an instance of transclusion.

{{Purge}} adds to any page a link that, when clicked, not only reloads the page, but clears the server cache, forcing the page to be completely rendered "from scratch". This is not a one-time solution; generally, editing a page is itself sufficient to purge cache. Rather, it is a measure taken in anticipation of the frequent need to purge.

Examples[កែប្រែ]

Code Yields Result
{{Purge}} Purge Creates a purge link for the page it is used on.
{{Purge|Purge this page's server cache.}} Purge this page's server cache. Creates a purge link for the page it is used on, but with the text "Purge this page's server cache."
{{Purge|page=Main Page}} Purge Creates a purge link for Main Page.
{{Purge|Purge this page's server cache.|page=Main Page}} Purge this page's server cache. Creates a purge link for Main Page, but with the text "Purge this page's server cache."

See also[កែប្រែ]