ទំព័រគំរូ:QAT

ពីវិគីភីឌា

 កាតា

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ពិពណ៌នា

{{QAT}}

ផ្ដល់នូវរូបទង់មួយ និងតំណវិគីទៅកាន់ កាតា។ ទំ.គំរូនេះគឺសមមូលទៅនឹង {{flag|Qatar}} តែមានឈ្មោះតាមកូដប្រទេសជាអក្សរស្តង់ដាបីតួ ISO 3166-1 alpha-3 កូដ IOC និងកូដ FIFA សម្រាប់Qatar ជាការងាយស្រួលកែសម្រួលបែបខ្លីៗ។