ទំព័រគំរូ:Rnd/-

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This subtemplate of {{rnd}} adds trailing zeros. It takes two parameters.

  1. the number to be displayed
  2. the number of significant figures to be displayed after the decimal point
  • {{rnd/-|2|3}} → 2.000
  • {{rnd/-|1E+5|3}} → 100000.000

It's used by Template:rnd (backlinks, edit).

  • "{{#expr:2.0004 round 3}}" gives "2" [១]
  • "{{rnd|2.0004|3}}" gives "២�000" [២]

It's also used by Template:rndnear (backlinks, edit) and Template:rndpad (backlinks, edit).