ទំព័រគំរូ:S-end

ពីវិគីភីឌា

|}

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

This template duplicates {{end}} for technical reasons. See the documentation on that page.

Why this template exists[កែប្រែ]

The various succession box templates are considered navigational content and thus are excluded from print in the PDFs and printed books. However, {{end}} can be used to end any table, thus that template cannot be excluded from print. However, {{s-end}} can be excluded without any negative repercusions. Similar templates that are unambiguously the end of tables which should be excluded in print should redirect here, rather than to {{end}}.

If you see any succession template ending with {{end}}, please change it to {{s-end}}.