ទំព័រគំរូ:Scinote

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

This template converts a decimal expression into scientific notation.

e.g. {{scinote|12345}} gives "១.២៣៤៥×10^4"

To round to a given number of significant figures, specify this number as the second unnamed parameter.

e.g. {{scinote|12345|3}} gives "ទំព័រគំរូ:Scinote/S1"

For engineering notation set fn=eng.

e.g. {{scinote|12345|fn=eng}} gives "ទំព័រគំរូ:Scinote/Peng1"

Trailing zeros are preserved.

e.g. {{scinote|0.001234500}} gives "១.២៣៤៥00×10^−3"

See also[កែប្រែ]

  • {{e}}