ទំព័រគំរូ:Stack

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template can be used to stack images and other floating content such as infobox templates without causing problems with spacing and floating. Enter a string of images/templates as the first parameter to have them stack without generating floating errors or spacing errors. You can stack many objects from the top of a section and not force further subsections to space out.

Basic usage[កែប្រែ]

Using {{stack}},

{{stack|<objects>}}

or, alternatively, using {{stack begin}}/{{stack end}}

{{stack begin}}
<objects>
{{stack end}}

Here, <objects> is simply a string of wiki code for many images / templates.

Optional parameters[កែប្រែ]

{{stack| <objects> | float=left/right | clear=true/false}}

or

{{stack begin | float=left/right | clear=true/false}}

where

  • float= left or right (default is right)
    This option can be used to float the stack to the left or right of the page
  • clear= true or false (default is false)
    This option can be used to force the stack to the far left or right (e.g., near an infobox).

Examples[កែប្រែ]

Lipsum[កែប្រែ]

Example
Example2
Example3
{{stack|
[[File:Example.png|thumb|Example]]
[[File:Example.png|thumb|Example2]]
[[File:Example.png|thumb|Example3]]
}}

The above code is placed directly under the heading "Lipsum".

ទំព័រគំរូ:Lipsum

Lorem[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Lipsum

Ipsum[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Lipsum

ទំព័រគំរូ:Lipsum

Stack templates[កែប្រែ]

See also[កែប្រែ]