ទំព័រគំរូ:Str find

ពីវិគីភីឌា

1

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

{{Str find|text|sub_string}} = Position of first appearance of sub_string in text.

  • Only searches first 50 characters of text. Returns -1 if sub_string not found in first 50 characters.
  • Character position is 1 based (not 0 based as usual in calculations).
  • Warning: if sub_string is empty, then this routine will return 1 !!! This case will often have to be handled specially.

See also[កែប្រែ]

Template:Strfind short can handle longer strings (<99 chars), and gives far better performance, especially for short strings.

Description of all string templates