ទំព័រគំរូ:Tag

ពីវិគីភីឌា

<tag>...</tag>

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]
Similar templates at English sister projects [edit]
Wikimedia-logo.svg mta Meta-wiki Tag
Wikipedia-logo.png wpd Wikipedia Tag
Commons-logo.svg cms Commons Tag
Wikibooks-logo.svg wbk Wikibooks Tag
Wikispecies-logo.svg wsp Wikispecies Tag
Wikiversity-logo.svg wvy Wikiversity Tag
MediaWiki logo without tagline.png mdw Mediawiki Tag

This template provides a quick way to mention an XML-style tag in a preformatted way. Mainly used in discussion/help pages.

Usage[កែប្រែ]

 • first parameter(mandatory) the name of the HTML tag
 • second parameter — what type of tag to display:
  • p or pair(default) display a matched pair of open-and-close tags: <font>...</font>
  • o or open – display only the opening tag of an open-and-close pair: <span>
  • c or close – display only the closing tag of an open-and-close pair: </span>
  • s or single – display a single tag: <br />
 • content= — the text content of the tags
 • params= — any parameters to be included in the opening tag

Examples[កែប្រែ]

 • {{tag|ref}}<ref>...</ref>
 • {{tag|ref|content=hello}}<ref>hello</ref>
 • {{tag|font|content=foo}}<font>foo</font>
 • {{tag|font|open}}<font>
 • {{tag|font|open|content=hello}}<font>hello
 • {{tag|span|close|content=hello}}hello</span>
 • {{tag|span|pair|content=hello}}<span>hello</span>
 • {{tag|ref|open|params=group=note}}<ref group=note>
 • {{tag|references|single}}<references />
 • {{tag|br|single}}<br />

See also[កែប្រែ]

 • The #tag: parserfunction generates working tags.