ទំព័រគំរូ:Taxobox colour scheme

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Animalia transparent; text-align:center; border: 1px solid red
Archaeplastida transparent; text-align:center; border: 1px solid red (palegreen2)
Fungi transparent; text-align:center; border: 1px solid red (lightblue)
Chromalveolata transparent; text-align:center; border: 1px solid red
Rhizaria transparent; text-align:center; border: 1px solid red
Excavata transparent; text-align:center; border: 1px solid red (khaki)
Amoebozoa transparent; text-align:center; border: 1px solid red
Bacteria transparent; text-align:center; border: 1px solid red (lightgray)
Archaea transparent; text-align:center; border: 1px solid red
Viruses transparent; text-align:center; border: 1px solid red (violet)
incertae sedis transparent; text-align:center; border: 1px solid red (linen)
Colours not produced by this template:
Ichnotaxa rgb(221, 165, 127)
Ootaxa rgb(255,192,203) (pink)