ទំព័រគំរូ:Taxonomy/Amoebozoa

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Ancestral taxa
Domain: Eukaryota [Taxonomy; edit]
Phylum: Amoebozoa [Taxonomy; edit]
Subgroups (↻ update)

ទំព័រគំរូ:List all children

Wikipedia does not yet have an article about Amoebozoa. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Amoebozoa's taxonomy.


Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Unikonta (Taxonomyedit)
Rank: phylum (displays as Phylum)
Link: Amoebozoa (links to Amoebozoa)
Extinct: no.
Always displayed: Yes (major rank)
Taxonomic references: Amoebozoa
Parent's taxonomic references:
This information generated by Template:Taxonomy key (edit talk links history)

Category listings out of date? Click here to update.