ទំព័រគំរូ:Taxonomy/Opisthokonta

ពីវិគីភីឌា
Ancestral taxa
Domain: Eukaryota [Taxonomy; edit]
(អឋានន្តរ): Opisthokonta [Taxonomy; edit]
Subgroups (↻ update)

ទំព័រគំរូ:List all children

Wikipedia does not yet have an article about Opisthokont|Opisthokonta. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Opisthokont|Opisthokonta's taxonomy.


Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Unikonta (Taxonomyedit)
Rank: unranked (displays as (អឋានន្តរ))
Link: Opisthokont|Opisthokonta (links to Opisthokont)
Extinct: no.
Always displayed: no.
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references:
This information generated by Template:Taxonomy key (edit talk links history)

Category listings out of date? Click here to update.