ទំព័រគំរូ:Taxonomy/Virus

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Ancestral taxa
(អឋានន្តរ): វិសាណូ [Taxonomy; edit]
Subgroups (↻ update)

ទំព័រគំរូ:List all children

Wikipedia does not yet have an article about វិសាណូ. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about វិសាណូ's taxonomy.


Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Life (Taxonomyedit)
Rank: unranked_domain (displays as (អឋានន្តរ))
Link: វិសាណូ (links to វិសាណូ)
Extinct: no.
Always displayed: Yes (manual/automatic override)
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references:
This information generated by Template:Taxonomy key (edit talk links history)

Category listings out of date? Click here to update.