ទំព័រគំរូ:The Editor's Barnstar

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Editors Barnstar.png The Editor's Barnstar
{{{1}}}
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ
Shortcuts:
Template:Stareditor
Template:Staredit
Template:Barnedit

Usage

To use this template, add {{subst:The Editor's Barnstar|put your message here ~~~~}} to the talk page of the user you wish to award it to.

This barnstar has an alternate version.
To use, add |alt to the end: {{subst:The Editor's Barnstar|put your message here ~~~~|alt}}
Which produces:

Editors Barnstar Hires.png The Editor's Barnstar
message ~~~~