ទំព័រគំរូ:The Original Barnstar

ពីវិគីភីឌា
Original Barnstar.png The Original Barnstar
{{{1}}}
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ
ផ្លូវកាត់s:
Template:Barn
Template:Staroriginal

Usage

To use this template, add {{subst:The Original Barnstar|put your message here ~~~~}} to the talk page of the user you wish to award it to.

This barnstar has an alternate version.
To use, add |alt to the end: {{subst:The Original Barnstar|put your message here ~~~~|alt}}
Which produces:

Original Barnstar Hires.png The Original Barnstar
message ~~~~