ទំព័រគំរូ:Time ago

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

0 seconds កន្លងទៅ

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Transclusion_count/data/T' not found. The Time ago template calculates the amount of time which has passed since a provided timestamp. The result is a string similar to one of the examples below. This template should not be used with "subst" unless you don't want the stamp to change as the user refreshes the page.

Note that due to Wikipedia's caching mechanisms, you may need to purge a page using this template to update the dynamic value. See the section Purge below.

The result is rounded down. "Month" is defined as 31 days.

Usage[កែប្រែ]

 • {{Time ago|timestamp}}

The timestamp can be almost any solid, readable format but to avoid ambiguity mistakes, one of the styles below is preferred.

 • magnitude parameter can be set to explicitly use certain unit. Allowed values are: seconds, minutes, hours, days, weeks, months and years.
 • min_magnitude parameter can be set to use the specified unit or bigger units. Allowed values are: seconds, minutes, hours, days, months and years.
 • ago parameter can be set to override the default usage of the text "ago".

Purge[កែប្រែ]

Add the parameter |purge=yes to add a purge link.

Examples[កែប្រែ]

 • {{Time ago| -83 minutes}}4980 seconds កន្លងទៅ
 • {{Time ago| -334 minutes}}20040 seconds កន្លងទៅ
 • {{Time ago|{{REVISIONTIMESTAMP}}}}225412109 seconds កន្លងទៅ
 • {{Time ago| Jan 21, 2001 3:45 PM}}636576866 seconds កន្លងទៅ
 • {{Time ago| Nov 6 2008}}390739166 seconds កន្លងទៅ
 • {{Time ago| Nov 6 2008|magnitude=weeks}}646 weeks កន្លងទៅ
 • {{Time ago| Nov 6 2008|min_magnitude=days}}4522 ថ្ងៃ កន្លងទៅ
 • {{Time ago| Nov 6 2008|min_magnitude=years}}12 years កន្លងទៅ
 • {{Time ago| Nov 6 2008|ago=in the past}}390739166 seconds in the past
 • {{Time ago| Nov 6 2008|purge=yes}}390739166 seconds កន្លងទៅ (purge)

See also[កែប្រែ]