ទំព័រគំរូ:Time ago

ពីវិគីភីឌា

0 វិនាទីកន្លងទៅ

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

ទំព័រគំរូនេះគណនារយៈកាលដែលផុតទៅពីកាលប្រថាប់បានផ្ដល់ឲ្យទៅនឹងពេលឥលូវនេះ។ លទ្ធផលជាខ្សែអក្សរដែលប្រដូចនឹងឧ.ខាងក្រោម។ ទំព័រគំរូនេះគួរតែមិនត្រូវបានប្រើជាមួយនឹង "subst" ទាល់តែអ្នកមិនចង់ឲ្យតែមប្រថាប់ផ្លាស់ប្ដូរតាមដែលអ្នកប្រើប្រាស់សម្រស់ទំព័រឡើងវិញ។

កត់ចំណាំតាមយន្តការឃ្លាំងសម្ងាត់របស់វិគីភីឌា អ្នកអាចនឹងត្រូវការ ជម្រុះចោលទំព័រដោយប្រើទំ.គំរូនេះដើម្បីបន្ទាន់សម័យនូវតម្លៃឌីណាមិក។ សូមមើលផ្នែកការជម្រុះខាងក្រោម។

លទ្ធផលគឺត្រូវបង្គត់ចុះ។ "Month" (ខែ) ត្រូវកំណត់ជា ៣១ ថ្ងៃ។

ប.បម្រាស់[កែប្រែ]

 • {{Time ago|កាលប្រថាប់}}

កាលប្រថាប់អាចស្ទើរតែជាទម្រង់ខ្លឹម អាចអានបាន ទាំងអស់ តែដើម្បីចៀសវាងពីកំហុសមិនប្រកដប្រជា មួយក្នងចំណោមរចនាបថខាងក្រោមត្រូវបានជាការនិយម។

 • ថាវរូប magnitude អាចកំណត់ប្រើឯកតាជាក់លាក់យ៉ាងពេញលេញ។ តម្លៃអនុញ្ញាតដាក់បានរួមមាន៖ seconds, minutes, hours, days, weeks, months និង years
 • ថាវរូប min_magnitude អាចកំណត់ប្រើឯកតាបញ្ជាក់ឬឯកតាធំជាង។ តម្លៃអនុញ្ញាតដាក់បានរួមមាន៖ seconds, minutes, hours, days, months និង years
 • ថាវរូប ago អាចកំណត់ប្រើដើម្បីលប់លើប.បម្រាស់ដើមនៃពាក្យពេជន៍ "ago"។

ការជម្រុះ[កែប្រែ]

បញ្ចូលថាវរូប |purge=yes ដើម្បីបញ្ចូលតំណភ្ជាប់ជម្រុះមួយ។

ឧទាហរណ៍[កែប្រែ]

 • {{Time ago| -83 minutes}}4980 វិនាទីកន្លងទៅ
 • {{Time ago| -334 minutes}}20040 វិនាទីកន្លងទៅ
 • {{Time ago|{{REVISIONTIMESTAMP}}}}39546906 វិនាទីកន្លងទៅ
 • {{Time ago| Jan 21, 2001 3:45 PM}}699376351 វិនាទីកន្លងទៅ
 • {{Time ago| Nov 6 2008}}453538651 វិនាទីកន្លងទៅ
 • {{Time ago| Nov 6 2008|magnitude=weeks}}749 សប្ដាហ៍កន្លងទៅ
 • {{Time ago| Nov 6 2008|min_magnitude=days}}5249 ថ្ងៃកន្លងទៅ
 • {{Time ago| Nov 6 2008|min_magnitude=years}}14 ឆ្នាំកន្លងទៅ
 • {{Time ago| Nov 6 2008|ago=in the past}}453538651 វិនាទីក្នុងកាលអតីត
 • {{Time ago| Nov 6 2008|purge=yes}}453538651 វិនាទីកន្លងទៅ (ជម្រុះ)

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]