ទំព័រគំរូ:Tlsp

ពីវិគីភីឌា

{{subst:Tlsp}}

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

{{Tlsp}} is used in template lists. Unlike {{Tlp}} it includes "subst". Unlike {{Tls}} it allows to specify a parameter. These features are hints how to use the specified template.

Usage[កែប្រែ]

Up to five placeholders for parameters of the specified template name:
{{Tlsp|template name}}
{{Tlsp|template name|param}}
{{Tlsp|template name|1|2|3|4|5}}
{{Tlsp|template name|2=param=value}} Note: start from 2 because the "name" is parameter 1. Or...
{{Tlsp|template name|param=value}}
For templates supporting optional substitution just add subst=subst:
{{Tlsp|template name|1|2|3|subst=subst:}}

Example[កែប្រែ]

Code Result
{{tlsp|template}} {{subst:template}}
{{tlsp|template|1st|2nd|3rd|4th|5th}} {{subst:template|1st|2nd|3rd|4th|5th}}
{{tlsp|template|2=param=value}} {{subst:template|param=value}}
{{tlsp|template|param=value}} {{subst:template|param=value}}
{{tlsp|template|1|2|3|okay}} {{subst:template|1|2|3|okay}}
{{tlsp|template|1|2|3|4|5|too many}} {{subst:template|1|2|3|4|5}}{{tlsp}} only supports up to 5 template parameters
{{tlsp|template|1|2|3|4|5|subst=subst:}} {{subst:template|1|2|3|4|5|subst=subst:}}

For similar examples see Tlx.

Comparison[កែប្រែ]

Code Result
{{tl|x0}} {{x0}}
{{tlp|x1|param}} {{x1|param}}
{{tls|x0}} {{subst:x0}}
{{tlsp|x3|1st|2nd|3rd|4th|5th}} {{subst:x3|1st|2nd|3rd|4th|5th}}
{{tlu|template:x3|1st|2nd|3rd}}   {{template:x3|1st|2nd|3rd}}
{{tlx|x3|1st|2nd|3rd}} {{x3|1st|2nd|3rd}}

See also[កែប្រែ]