ទំព័រគំរូ:Tnavbar/doc

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to searchTnavbar : Template navigation barការប្រើប្រាស់[កែប្រែ]

Copyable examples when inside a given template adds Tnavbar navigational functionality:

{{Tnavbar|{{subst:PAGENAME}}|mini=1}}
{{Tnavbar|{{subst:PAGENAME}}|plain=1}}
{{Tnavbar|{{subst:PAGENAME}}|mini=1|nodiv=1}}
{{Tnavbar|{{subst:PAGENAME}}|plain=1|nodiv=1}}
{{Tnavbar|{{subst:PAGENAME}}|miniv=1}}
{{Tnavbar|{{subst:PAGENAME}}|viewplain=1}}
{{Tnavbar|{{subst:PAGENAME}}|miniv=1|nodiv=1}}
{{Tnavbar|{{subst:PAGENAME}}|viewplain=1|nodiv=1}}
The {{subst:PAGENAME}} will be substituted with the template's name when parsed by the servers.
{{Tnavbar|Tnavbar/doc}} gives:

កំណត់សំគាស់សំរាប់អ្នកកែប្រែ[កែប្រែ]

This template is represented across thousands of pages please tread lightly when editing here. Conducting sufficient sandbox testing (Tnavbar specific) to establish the validity of edits relative to Tnavbar is strongly encouraged prior to attempting to integrate changes.

ឧទាហរណ៏[កែប្រែ]

{{Tnavbar|Name of Template|mini= |nodiv= }}

Required parameters[កែប្រែ]

  • {{Tnavbar|Name of Template}} the template name is required.

Optional parameters[កែប្រែ]

Optional parameter Produces...
No "このテンプレートを:" text. {{Tnavbar|Template Name|plain=1}} No "このテンプレートを:" text.
{{Tnavbar|Template Name|nodiv=1}} Good for "blending" into text. Good for "blending" into text.
Blended no "このテンプレートを:" text. {{Tnavbar|Template Name|plain=1|nodiv=1}} Blended no "このテンプレートを:" text.
Makes Tnavbar display in a mini version: {{Tnavbar|Template Name|mini=1}} like so. Also, set the plain=1 parameter. Makes Tnavbar display in a mini version: like so.
{{Tnavbar|Template Name|mini=1|nodiv=1}} Good for "blending" into text. Good for "blending" into text.
For a fuller simpler access option. {{Tnavbar|Template Name|viewplain=1}} For a fuller simpler access option.
For a simpler access option. {{Tnavbar|Template Name|miniv=1}} For a simpler access option.

Prepackaged[កែប្រែ]

{{tnavbar-header}}
Floats tnavbar right, useful is a navbox heading.

The following is a list of meta-template the can be used in place of custom navbox code

Navigation templates comparison
Collapsible Header color Image Groups Style (body)
parameter/s
Examples
{{Navbox}} collapsible navbox Left/right of body Yes Yes
{{Navbox with collapsible groups}} collapsible navbox Left/right of body and/or in each list Yes Yes
{{Navbox with columns}} collapsible navbox Left/right of columns No Yes
{{Navbox years}} collapsible navbox No No No
Collapsible attributes
Type CSS classes Javascript Collapses when Custom
initial state
Nesting
Collapsible tables collapsible Defined in Common.js 2 or more autocollapse on page Yes Yes