ទំព័រគំរូ:URS

ពីវិគីភីឌា

 សហភាពសូវៀត

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ពិពណ៌នា

{{URS}}

ផ្ដល់នូវរូបទង់មួយ និងតំណវិគីទៅកាន់ សហភាពសូវៀត។ ទំ.គំរូនេះគឺសមមូលទៅនឹង {{flag|Soviet Union}} តែមានឈ្មោះតាមកូដប្រទេសជាអក្សរស្តង់ដាបីតួ កូដប្រទេស IOC និងកូដ FIFA សម្រាប់Soviet Union ជាការងាយស្រួលកែសម្រួលបែបខ្លីៗ។