ទំព័រគំរូ:US$

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template adds the currency mark "US$" linked to the United States dollar article.

Usage[កែប្រែ]

{{US$|value}}
  • value must be specified.

{{US$|123.45}} produces $ស.រ.១២៣.៤៥.

Inflation calculation[កែប្រែ]

The template now supports calculation of inflation. A second parameter can be used to specify a year between 1913 and 2009 and will calculate the relative value in ២០២៣.

{{US$|value|year}}

A third parameter about will cause the template to calculate to the nearest dollar instead of the nearest cent. This can be activated by typing about=yes.

Examples:

  • {{US$|10|1935}}$ស.រ.១០Expression error: Unrecognized punctuation character "២".
  • {{US$|10|1935|round=0}}$ស.រ.១០Expression error: Unrecognized punctuation character "២".
  • {{US$|1000|1935|round=2}}$ស.រ.១០០០Expression error: Unrecognized punctuation character "២".
  • {{US$|1000|1935|round=-2}}$ស.រ.១០០០Expression error: Unrecognized punctuation character "២".

Link[កែប្រែ]

The link parameter may be used to link US$ to the article United States dollar. This is turned off by default, but may be appropriate for the first occurrence of the term in an article.

Example:

  • {{US$|10|1935|link=yes}}US$១០Expression error: Unrecognized punctuation character "២".

See also[កែប្រែ]