ទំព័រគំរូ:USA

ពីវិគីភីឌា

 សហរដ្ឋអាមេរិក

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ពិពណ៌នា

{{USA}}

ផ្ដល់នូវរូបទង់មួយ និងតំណវិគីទៅកាន់ សហរដ្ឋអាមេរិក។ ទំ.គំរូនេះគឺសមមូលទៅនឹង {{flag|United States}} តែមានឈ្មោះតាមកូដប្រទេសជាអក្សរស្តង់ដាបីតួ ISO 3166-1 alpha-3 កូដ IOC និងកូដ FIFA សម្រាប់United States ជាការងាយស្រួលកែសម្រួលបែបខ្លីៗ។