ទំព័រគំរូ:Use dmy dates

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search


Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[កែប្រែ]

The purpose of this template is to allow bots to recognise that the 'dd mmm yyyy' (aka 'International') date format has been applied to an article so tagged. It is visible only in edit mode. The template also categorises the article in Category:ប្រើប្រាស់កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ-.

Wikipedia articles that use dd mmm yyyy date formats, whether by application of the first main contributor rule or by virtue of close national ties are being systematically tagged with {{Use dmy dates}} to add an article to Category:ប្រើប្រាស់កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ-. See Wikipedia:MOSNUM.

This system of tagging/categorisation is used as a status monitor of all articles that use dd mmm yyyy date formats, and not as a cleanup per se. Therefore, this tag should not be removed from articles without valid reason, especially when the article is consistently date-formatted.

Syntax[កែប្រែ]

{{ប្រើប្រាស់កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ-|date=<Month and year this template is added>}}

Example:

{{ប្រើប្រាស់កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ-|date=ខែមេសា ២០២០}}

Redirects[កែប្រែ]

See also[កែប្រែ]