ទំព័រគំរូ:User OS:Microsoft Windows

ពីវិគីភីឌា
អ្នកប្រើប្រាស់នេះចូលរួមចំនែក ក្នុងវិគីភីឌាដោយប្រើ Windows


របៀបប្រើ[កែប្រែ]

Input លទ្ធផល
{{User OS:Microsoft Windows}}
អ្នកប្រើប្រាស់នេះចូលរួមចំនែក ក្នុងវិគីភីឌាដោយប្រើ Windows
{{User OS:Microsoft Windows|3.1}}
អ្នកប្រើប្រាស់នេះចូលរួមចំនែក ក្នុងវិគីភីឌាដោយប្រើ Windows 3.1
{{User OS:Microsoft Windows|95}}
អ្នកប្រើប្រាស់នេះចូលរួមចំនែក ក្នុងវិគីភីឌាដោយប្រើ Windows 95
{{User OS:Microsoft Windows|98}}
អ្នកប្រើប្រាស់នេះចូលរួមចំនែក ក្នុងវិគីភីឌាដោយប្រើ Windows 98
{{User OS:Microsoft Windows|Me}}
អ្នកប្រើប្រាស់នេះចូលរួមចំនែក ក្នុងវិគីភីឌាដោយប្រើ Windows Me
{{User OS:Microsoft Windows|NT}}
អ្នកប្រើប្រាស់នេះចូលរួមចំនែក ក្នុងវិគីភីឌាដោយប្រើ Windows NT
{{User OS:Microsoft Windows|2000}}
អ្នកប្រើប្រាស់នេះចូលរួមចំនែក ក្នុងវិគីភីឌាដោយប្រើ Windows 2000
{{User OS:Microsoft Windows|XP}}
អ្នកប្រើប្រាស់នេះចូលរួមចំនែក ក្នុងវិគីភីឌាដោយប្រើ Windows XP
{{User OS:Microsoft Windows|2003}}
អ្នកប្រើប្រាស់នេះចូលរួមចំនែក ក្នុងវិគីភីឌាដោយប្រើ Windows Server 2003
{{User OS:Microsoft Windows|Vista}}
អ្នកប្រើប្រាស់នេះចូលរួមចំនែក ក្នុងវិគីភីឌាដោយប្រើ Windows Vista