ទំព័រគំរូ:V

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]


Usage[កែប្រែ]

Copyable empty examples:

{{v|{{subst:PAGENAME}}}}
{{v|d|template={{subst:PAGENAME}}}}
{{v|d|e|template={{subst:PAGENAME}}}}
{{v|d|e|h|template={{subst:PAGENAME}}}}
{{v|d|e|h|m|template={{subst:PAGENAME}}}}
{{v|d|e|h|m|w|template={{subst:PAGENAME}}}}

Which produces:

· d
· d · e
· d · e · h
· d · e · h · m
· d · e · h · m · w


The same type of template only for the full text "view" style:

{{view|{{subst:PAGENAME}}}}
{{view|talk|template={{subst:PAGENAME}}}}
{{view|talk|edit|template={{subst:PAGENAME}}}}
{{view|talk|edit|hist|template={{subst:PAGENAME}}}}
{{view|talk|edit|hist|move|template={{subst:PAGENAME}}}}
{{view|talk|edit|hist|move|watch|template={{subst:PAGENAME}}}}

បង្ហាញ
បង្ហាញ · talk
បង្ហាញ · talk · edit
បង្ហាញ · talk · edit · hist
បង្ហាញ · talk · edit · hist · move
បង្ហាញ · talk · edit · hist · move · watch

Required parameters[កែប្រែ]

  • {{v|{{subst:PAGENAME}}}} the template name is required.
  • {{view|{{subst:PAGENAME}}}} the template name is required.
The {{subst:PAGENAME}} will be substituted with the template's name when parsed by the servers.