ទំព័រគំរូ:YouTube

ពីវិគីភីឌា

Video on YouTube

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

YouTube video links[កែប្រែ]

{{YouTube|id=id|title=title}}

  • id is the "YouTube id" which appears as http://www.youtube.com/watch?v=id
  • title gives an optional description that may replace the default title "Video"

YouTube show links[កែប្រែ]

{{YouTube|show=showname|title}}

  • show is the "YouTube show name" which appears as http://www.youtube.com/show/showname
  • title gives an optional description that may replace the default title (PAGENAME)
Note

The show field may be abbreviated as s

{{YouTube|s=showname|title}}

YouTube show id links[កែប្រែ]

{{YouTube|showid = showidcode|title}}

  • showid is the "YouTube show name" which appears as http://www.youtube.com/show?p=showidcode
  • title gives an optional description that may replace the default title (PAGENAME)
Note

The showid field may be abbreviated as sid

{{YouTube|sid=showidcode|title}}

YouTube user channel links[កែប្រែ]

{{YouTube|user = userchannelname|title}}

  • user is the "YouTube user channel name" which appears as http://www.youtube.com/user/userchannelname
  • title gives an optional description that may replace the default title (PAGENAME)
Note

The user field may be specified using channel or simply u

{{YouTube|channel=userchannelname|title}}
{{YouTube|u =userchannelname|title}}

See also[កែប្រែ]