ទ្រឹស្ដីបទការ៉េទាំង៤របស់ឡាហ្គ្រង់

ពីវិគីភីឌា

ទ្រឹស្ដីបទការ៉េទាំង៤របស់ឡាហ្គ្រង់ត្រូវបានស្រាយបញ្ជាក់នៅឆ្នាំ១៧៧០ ដោយអ្នកគណិតវិទ្យាអ៊ីតាលីឈ្មោះចូសែហ្វ ល្វី ឡាហ្គ្រង់ ត្រូវគ្នានឹង សមីកាឌីយ៉ូហ្វានទី ដែលអាចដោះស្រាយបានដោយប្រើតិចនិចក្នុង​នព្វន្ឋម៉ូឌុលែរ។ ទ្រឹស្ដីនេះចែងដូចតទៅ៖

គ្រប់ចំនួនគត់វិជ្ជមានអាចសរសេរជាផលបូកនៃការ៉េនៃ៤ចំនួនគត់វិជ្ជមានផ្សេងទៀត។

ជាទូទៅ, គ្រប់ចំនួនគត់វិជ្ជមាន n, គេអាចរកបានចំនួនគត់វិជ្ជមាន a,b,c,d ដែល៖

អ្នកគណិតវិទ្យាបារាំងឈ្មោះ អាឌ្រីយាង ម៉ារី ឡឺហ្សង់ បានពង្រីកទ្រឹស្ដីបទនេះនៅឆ្នាំ១៧៩៨ ដោយអះអាងថា គ្រប់ចំនួនគត់វិជ្ជមាន គេអាចសរសេរជាផលបូកនៃការ៉េនៃ៣ចំនួនគត់វិជ្ជមានផ្សេងទៀត​ល្កឹកណាចំនួននោះមានទំរង់ជា៖ .

ទ្រឹស្ដីបទការ៉េទាំង៤របស់ឡាហ្គ្រង់ជាករណីពិសេសរបស់​ទ្រឹស្ដីបទនៃចំនួនពហុកោណរបស់ហ្វែរម៉ា និង របស់ ចំនោទរបស់វ៉ារីង