ទ្រឹស្ដីបទចំនុចកណ្ដាល

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ទ្រឹស្ដីបទចំនុចកណ្ដាល (Théorème des milieux) ជាករណីពិសេសរបស់ទ្រឹស្ដីបទច្រាស់របស់​ទ្រឹស្ដីបទតាលែស

ពំនោលទ្រឹស្ដី[កែប្រែ]

Reciproque milieux.svg

បើសិនជាអង្កត់មួយមានចុងជាចំនុចកណ្ដាលនៃជ្រុង២របស់ត្រីកោណមួយ នោះវាស្របនឹងជ្រុងទី៣ និងមានប្រវែងស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលជ្រុងទី៣នោះ។

ទ្រឹស្ដីបទច្រាស់[កែប្រែ]

បើសិនជាបន្ទាត់មួយកាត់តាមចំនុចកណ្ដាលនៃជ្រុងមួយរបស់ត្រីកោណ ហើយស្របនឹងជ្រុងមួយទៀត នោះវាកាត់ជ្រុងទី៣ត្រង់ចំនុចកណ្ដាល