ទ្រឹស្តីបទគីរ៉ា

ពីវិគីភីឌា

ទ្រឹស្តីបទគីរ៉ា​​ដោយគណិតវិទូបារាំង អាល់ប៊ែរ គីរ៉ា (Albert Girard) :

គេមាន និង ជាមុំគិតជារ៉ាដ្យង់នៃត្រីកោណស៊្វែរនៅលើស៊្វែរ កាំ R ។ ក្រលាផ្ទៃនៃត្រីកោណស្វ៊ែរនេះគឺស្មើនឹង