ទ្រឹស្តីបទវីវីអានី

ពីវិគីភីឌា
ផលបូក​នៃ​រង្វាស់ជ្រុង ស្មើនឹង​​កំពស់នៃត្រីកោណ

ទ្រឹស្តីបទវីវីអានី (Viviani's theorem) ជាទ្រឹស្តីបទគណិតវិទ្យា​ដែល​ត្រូវ​បានហៅ​ដោយយកឈ្មោះតាមអ្នកប្រាជ្ញគណិតវិទ្យាជនជាតិអ៊ីតាលី ឈ្មោះ វីនជីនហ្ស៊ូ វីវីអានី (Vincenzo Viviani) ។

ទ្រឹស្តីបទ៖ ផលបូកចំងាយពីចំនុចមួយនៅខាងក្នុងនៃត្រីកោណសម័ង្សទៅកាន់ជ្រុងទាំងបីរបស់វាគឺស្មើនឹងរង្វាស់កំពស់នៃត្រីកោណសម័ង្សនោះ។

ទ្រឹស្តីបទអាចត្រូវបានពន្លាតបានដល់ពហុកោណស្មើ

សំរាយបញ្ជាក់[កែប្រែ]

ទ្រឹស្តីបទនេះអាចត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងងាយដោយធ្វើការប្រៀបធៀបត្រីកោណ។ តាង ជាត្រីកោណសម័ង្ស និង ជាចំនុចមួយនៅក្នុងត្រីកោណនោះ។ តាង ជារង្វាស់ជ្រុង និង ជាកំពស់របស់ត្រីកោណនោះ។ រួចតាង និង ជាចំងាយពីចំនុច ទៅជ្រុងត្រីកោណ។ នោះគេបាន

ដូចនេះកំពស់ នៃត្រីកោណសម័ង្ស ស្មើនឹង​ផលបូកចំងាយ​ពី​ចំនុចមួយ​ស្ថិតនៅក្នុងត្រីកោណទៅកាន់ជ្រុងរបស់វា។