ទ្រោណ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ទ្រោណាចារ្យជាកែវនាយកនៃកងទ័ពកៅវ៌។
ទ្រោណ
Bhima fights Drona.jpg
ទ្រោណកំពុងតទល់ភីមដែលគង់លើរទេះចម្បាំង
សាសនា Hinduism
Spouse ក្ឫបិ
Children អឝ្វត្ថាមា

នៅក្នុងវីរកថា មហាភារតៈ ទ្រោណIn the epic Mahābhārata, Drona (ភាសាសំស្ក្រឹតद्रोण, droṇa) or Dronacharya (ភាសាសំស្ក្រឹតद्रोणाचार्य, droṇācārya) was the royal guru to Kauravas and Pandavas. He was a master of advanced military arts, including the divine weapons or Divya Astras. Arjuna was his favorite student. Aśhvatthāma, another major combatant in the Kurukshetra war, is the son of Drona. He is the avatar of Bṛihaspati.[១]

Etymology[កែប្រែ]

Since Droṇa was not born from a womb, but from a vessel made of leaf, he was named 'Droṇa' which means 'vessel made of leaf'. The name has Proto-Indo-European origins, and is related to English tray.

Birth and early life[កែប្រែ]

Droṇa implies that he was not gestated in a womb, but outside the human body in a droṇa (vessel or a basket).[ត្រូវការអំណះអំណាង]

The story of Droṇa's birth is related dramatically in Mahābhārata.[២] Bharadvāja went with his companions to the Gaṅgā River to perform his ablutions. There he beheld a beautiful apsara named Ghritachi(Ghṛtācī) who had come to bathe. The sage was overcome by desire, causing him to produce a reproductive fluid. Bharadvāja Muni captured the fluid in a vessel called a Droṇa, and Droṇācārya himself sprang from the fluid thus preserved. Droṇa would later boast that he had sprung from Bharadvāja without ever having been in a womb.

Droṇācārya spent his youth in poverty, but studied religion and military arts such as archery, in which he gained expertise, together with the then prince of Pañcāla, Drupada. Drupada and Droṇācārya became close friends.Droṇācārya married Kripi, the sister of Kṛipa, the royal teacher of the princes of Hastinapura. Like Droṇa himself, Kṛipī and her brother had not been gestated in a womb, but outside the human body. Kṛipi and Droṇa had a son, Aśvatthāma.[៣]

Guru Paraśurāma[កែប្រែ]

Learning that Paraśurāma was giving away his possessions to brāhmaṇas, Droṇa approached him. Unfortunately, Parasurama only had his weapons left. He offered to give Drona the weapons as well as the knowledge of how to use them. Thus, Drona obtained all of his weapons, including the very powerful Brahmastra, Brahmashirsha astra and Brahmanda astra. With Parasurama's knowledge, Drona became an acharya.[៤]

Droṇa and Drupada[កែប្រែ]

For the sake of his wife and son, Droṇa desired freedom from poverty. Remembering the promise given by Drupada, he decided to approach him to ask for help. However, King Drupada refused to even recognize their friendship.Drupada gave Droṇa a long and haughty explanation of why he was rejecting him. Friendship, said Drupada, is possible only between persons of equal stature in life. As a child, he said, it was possible for him to be friends with Droṇa, because at that time they were equals. But now Drupada had become a King, while Droṇācārya remained a luckless indigent. Under these circumstances, friendship was impossible. However, he said he would satisfy Droṇācārya if he begged for alms befitting a Brahmin, rather than claiming his right as a friend. Droṇa went away silently, but in his heart he vowed revenge.[២][៥]

As a teacher[កែប្រែ]

Droṇācārya's legend as a great teacher and warrior is marred by notoriety from his strong moral and social views, which inspire great debates about morality and dharma in the Mahābhārata epic.

The ball and the ring[កែប្រែ]

Droṇācārya went to Hastinapura, in a hope to open a school of military arts for young princes, with the help of King Dhṛtarāṣṭra.[៦] One day, he saw a number of young boys, the Kauravas and Pandavas, gathered around a well. He asked them what the matter was, and Yudiṣṭhira, the eldest, replied that their ball had fallen into the well and they did not know how to retrieve it.

Droṇācārya laughed, and mildly rebuked the princes for being helpless over such a plain problem. Droṇa first threw in a ring of his, collected some blades of grass, and uttered mystical Vedic chants. He then threw the blades into the well one after another, like spears. The first blade stuck to the ball, and the second stuck to the first, and so on, forming a chain. Droṇa gently pulled the ball out with this rope of grass.

In a feat that was even more amazing to the boys, Droṇa then chanted Vedic mantras again and fired a grass blade into the well. It struck within the center of his floating ring and rose out of the well in a matter of moments, retrieving Droṇa's ring. Excited, the boys took Droṇācārya to the city and reported this incident to Bhīṣma, their grandfather.

Bhīṣma instantly realized that this was Droṇa, and - his prowess having been exemplified - asked him to become the Guru of the Kuru princes, training them in advanced military arts. Droṇa then established his Gurukula near the city, where princes from numerous kingdoms around the country came to study under him. This village came to be known as Guru-Gram ("guru" - teacher, "gram" - village), and has now developed into the city of Gurgaon.

Arjuna, the favorite pupil[កែប្រែ]

The test of Dronacharya

Of all the Kaurava and Pāṇḍava brothers training under Droṇa, Arjuna emerged as the most dedicated, hard-working and most naturally talented of them all, exceeding even Droṇa's own son Aśvatthāma. Arjuna assiduously served his teacher, who was greatly impressed by this devoted pupil.[៧]

Arjuna surpassed Droṇa's expectations in numerous challenges. When Droṇācārya tested the princes' alertness and ability by creating an illusion of a crocodile attacking him and dragging him away, most of the princes were left dumbfounded. Arjuna, however, swiftly fired arrows to slay the illusioned animal, and Droṇācārya congratulated Arjuna for passing this test. As a reward, Droṇa gave Arjuna mantras to invoke the super-powerful divine weapon of Brahma known as Brahmāstra, but told Arjuna not to use this invincible weapon against any ordinary warrior. The weapon had a sharp edge surrounded below by three heads of Lord Brahma.

In a great challenge, Droṇa set up a wooden bird upon a tree, and from across the adjacent river, asked the princes to shoot it down by striking its eye. When prince Yudiṣṭhira tried first, Droṇa asked him what he saw. Yudiṣṭhira replied that he saw Droṇa, his brothers, the river, the forest, the tree and the bird. Droṇa replied that Yudiṣṭhira would fail and asks another prince to step forward. The others, even Ashwatthama, gave the same reply, and Droṇācārya was disappointed with all. But when Arjuna stepped forth, he told Droṇācārya that he saw only the eye of the bird and nothing else. Droṇa asked him to shoot, and Arjuna did strike the bird down in the eye.

Drona asked the cook never to serve food to Arjuna in the dark and also tells the cook that he should not tell Arjuna about this order from Drona. One day Arjuna was eating food and the light was put off by the wind. Arjuna noted that even in complete darkness, by practice, hands would reach one's mouth. This struck Arjuna, and he started to practice archery in darkness. He began training by night to use his weapons in absolute darkness, and steadily achieved a great level of skill.Droṇa was greatly impressed by Arjuna's concentration, determination and drive, and promised him that he would become the greatest archer on earth. Droṇa gave Arjuna special knowledge of the divine Astra's that no other prince possessed except his son Ashwatthama.

Drona was partial to his students. Drona was partial especially to Arjuna and Ashwatthama. Drona dearly loved his son Ashwatthama and as a guru, he loved Arjuna more than anyone.

Treatment of Ekalavya and Karṇa[កែប្រែ]

Ekalavya[កែប្រែ]

A strong criticism of Droṇācārya springs from his behavior towards Ekalavya and his strong bias in favor of Arjuna.[៨]

Ekalavya was the son of a Niṣāda chief (tribal), who came to Droṇācārya for instruction. Droṇācārya refused to train him along with the kṣatriya princes because Ekalavya was not a kṣatriya prince. Many sources report that in addition, Eklavya's father was a commander of the Kingdom of Magadha, which was ruled by Emperor Jarasandha. At that time, Jarasandha, having never been conquered by Pandu, had been building an empire in East-India; relations between Hastinapur and Magadha were rough. Drona feared that Eklavya would have become an unconquerable warrior for a rival army and felt an obligation to defend the land that gave him asylum, even at the cost of teacher-student ethics. Hence, Drona rejected the request of Eklavya to be his teacher. Ekalavya began study and practice by himself, having fashioned a clay image of Droṇācārya. Solely by his determination, Ekalavya became a warrior of exceptional prowess, with abilities to be better than the young Arjuna.

One day, a dog's barking disturbed a focused Ekalavya. Without looking, Ekalavya fired arrows that sealed up the dog's mouth. The Kuru princes saw this dog running, and wondered who could have done such a feat. They saw Ekalavya, who announced himself as a pupil of Droṇa.

Arjuna reported this to Drona. Droṇa visited Ekalavya with the princes. Ekalavya promptly greeted Drona as his guru. Heavily, Droṇācārya asked Ekalavya for a Dakṣiṇa. When Ekalavya promised anything, Droṇācārya asked for Ekalavya's right thumb. Though his expression faltering, after confirming the request, Ekalavya unhesitatingly cut it off and handed it to Droṇācārya, despite knowing that this would irreparably hamper his archery skills. Cleverly, Drona both defends his promise to Arjuna as well as his obligation to protect Hastinapur by disarming a potential threat.

Karna[កែប្រែ]

Droṇācārya similarly rejected Karna, as he wasn't a prince. The school established by Droṇācārya belonged only to the princes of Hastinapur and her allies. Humiliated, Karna vowed to learn nonetheless, and obtained the knowledge of weapons and military arts from Drona's own teacher Paraśurāma.Parasurama trained Karna and gifted entire knowledge of divine weapons and Astra's including Vijaya (bow) and declared Karna equal to himself in the art of warfare. Thus Droṇa inadvertently laid the foundation for the great rivalry between Arjuna and Karna.

Revenge upon Drupada[កែប្រែ]

On completing their training, Droṇācārya asked the Kauravas to bring him Drupada bound in chains.Duryodhana, Duḥśāsana, Yuyutsu, Vikarṇa, and the remaining Kauravas attacked Pañcāla with the Hastinapur army.They failed to defeat the Pañcāla army, whereupon Droṇācārya sent Arjuna and his brothers for the task. The five Pāṇḍavas attacked Pañcāla with another army. Arjuna defeated Drupada, as ordered.

Droṇācārya took half of Drupada's kingdom, thus becoming his equal. He forgave Drupada for his misdeeds, but Drupada desired revenge. He performed a Yajña to have a son who would slay Droṇācārya and a daughter who would marry Arjuna. His wish was eventually fulfilled and thus were born Dhṛṣṭādyumna, the slayer of Droṇācārya, and Draupadī, the consort of the Pandavas.

Skill as a warrior[កែប្រែ]

In Udyoga Parva of Mahabarath, Bhishma declared Drona as a mighty Maharathi, or a warrior capable of fighting 60,000 warriors simultaneously; circumspect in his mastery of all forms of weapons and combat skills.[៩]

Drona is endued with great energy, and though aged, is still superior to many young men. He will achieve great feats in battle. I have no doubt of this. Staying immovably (on the field), he will consume Yudhishthira's troops. The Pandava army will play the part of the dry grass and fuel in which that fire will originate, while the impetus of his own weapons will be the wind for fanning it into a (mighty) flame. This bull among men, is a leader of bands of car-warriors. The son of Bharadwaja will achieve fierce feats for thy good! The preceptor of all Kshatriyas of royal lineage, the venerable preceptor, will exterminate the Srinjayas. Dhananjaya, however, is dear to him. This mighty bowman, therefore, remembering his own celebrated and highly meritorious services as preceptor, will never be able to slay Partha who is capable of achieving great feats without any trouble. O hero, Drona always boasteth of the numerous accomplishments of Partha. Indeed, Bharadwaja looketh on him with greater affection than on his own son. Endued with great prowess, he can, on a single car, beat in battle, by means of his celestial weapons, all the gods, Gandharvas, and human beings united together. That tiger among kings, is, O monarch, one of thy Maharathas. Capable of breaking the car-ranks of hostile heroes, he, in my judgment, is one of thy foremost of car-warriors. Afflicting the ranks of the enemy at the head of his own large force, he will consume the Panchalas like fire consuming a heap of dry grass

Sword of Drona[កែប្រែ]

Drona held the invincible sword of Lord Brahma. Bhishma once told the story of this sword to Pandava prince Nakula. This sword was the primordial weapon created by the gods for the destruction of evil. The name of the sword was Asi, the personification and the primary energy behind all the weapons ever created. As per Bhishma, the constellation under which the sword was born is called Krittika, Agni is its deity, Rohini is its Gotra, Rudra is its high preceptor and whoever holds this weapon obtains sure victory.[១០]

Droṇācārya in the war[កែប្រែ]

Droṇācārya became the Chief Commander of the Kuru Army for 5 days of the war.

Droṇācārya had been the preceptor of most kings involved in the Kurukṣetra, on both sides.Droṇācārya strongly condemned the sending into exile of Pāṇḍavas by prince Duryodhana and his brothers and for their abusive treatment of the Pāṇḍavas, beside usurping their kingdom. But being a servant of Hastināpura, Droṇācārya was duty-bound to fight for the Kauravas, and thus against his favorite Pāṇḍavas.

Dronacharya was one of the most powerful and destructive warriors in the Kurukshetra War. He was an invincible warrior, whom no person on earth could defeat. He single-handedly slayed hundreds of thousands of Pandava soldiers, with his powerful armory of weapons and incredible skill.

After the fall of Bhīṣma, he became the Chief Commander of the Kuru Army for 5 days of the war.He was also the mastermind behind a devious method to surround and kill Arjuna's son, Abhimanyu.[១១]

Abhimanyu's killing[កែប្រែ]

The Pāṇḍavas' nephew Abhimanyu battles the Kauravas and their allies

On the 13th day of battle, the Kauravas challenged the Pāṇḍavas to break a spiral shaped battle formation known as the Chakravyuha. Droṇācārya as commander formed this strategy, knowing that only Arjuna and Śrī Kṛiṣṇa would know how to penetrate it. He asked the King of the Saṁṣaptaka army to distract Arjuna and Śrī kṛiṣṇa into another part of the battlefield, allowing the main Kuru army to surge through the Pāṇḍava ranks.

Arjuna's young son Abhimanyu had the knowledge to penetrate the formation but didn't know the way out. At the request of Yudhishtra, Abhimanyu agreed to lead the way for the Pāṇḍava army and was able to penetrate the formation. However, he was trapped when Jayadratha, the king of Sindhu, held the Pāṇḍava warriors who were following him, at bay. Abhimanyu did not know how to get out of the Chakra Vyuham, but embarked upon an all-out attack on the Kuru army, killing tens of thousands of warriors single-handedly.

With his army facing decimation, Droṇa asked Kauvrava maharathas to simultaneously attack Abhimanyu, to strike down his horses and his charioteer and to disable his chariot from different angles. Left without support, Abhimanyu began fighting from the ground, whereupon all the Kuru warriors simultaneously attacked him. Exhausted after his long, prodigious feats, Abhimanyu was weakened, and grabbing one of the wheels of his chariot, blocked all the attacks, but eventually was killed by the simultaneous attack by Kaurava warriors.

All this was the violation of the rules of war, whereby a lone warrior may not be attacked by more than one, and not at all if he is disabled or without chariot. This devious murder of his son enraged Arjuna, who swore to kill Jayadratha, whom he saw as responsible for his son's death. If he failed to do so the next day, he would step into fire and commit suicide. Drona constructed Padma Vyuha for the protection of Jayadratha, but by the deception of Lord Krishna by hiding the sun by his Sudarsana Chakra, Pandavas cheated Guru Drona and killed Jayadratha.

Fourteenth Day[កែប្រែ]

The devious murder of his son enraged Arjuna, who swore to kill Jayadratha the next day or immolate himself. Drona constructed 3 combined vyuhas to protect Jayadratha, first was the Shakata vyuha then was Padma Vyuha and last was the Srigantaka vyuh and at its rear was Jayadratha and stood at the head of the box formation or shakata vyuh

In the early part of the day, Arjuna and he duel, and Arjuna is unable to bypass his preceptor. With Krishna's prodding, Arjuna circumvents Drona. When Duryodhana rages at Drona, Drona replies and that he intends to capture Yudhishthira while Arjuna is away and would only hasten their victory.[១២] In a notable battle, Drona attempts to capture Yudhishthira but is stopped by Dhristadyumna. Drona severely wounds his friend's son, disarming him and forcing him to retreat. When he attempts to chase after Dhristadyumna, he is checked by Satyaki, who insults his teacher's teacher and issues a challenge. Their combat is described as fierce and despite being able to hold off Drona for several hours, Satyaki eventually tires and has to be rescued by the Upapandavas.[១២]

Later in the day, Yudhishthira sends Satyaki to aid Arjuna. When Satyaki comes upon Drona, he circumvents him, saying he must follow in his teacher's footsteps. When Yudhishthira later sends Bhima, Drona recounts what happened with Arjuna and Satyaki, and hence makes sure he doesn't allow Bhima also to circumvent him. Angrily rebuking him, Bhima shatters Drona's chariot with his mace. Drona takes up another chariot, only for Bhima to smash that one as well. In total, Bhima smashes eight of Drona's chariots and is able to bypass his guru.

Yudhiṣṭhira's capture and Droṇācārya's death[កែប្រែ]

Death of Droṇācārya

In the war, Yudhiṣṭhira was targeted by Droṇācārya to get captured. For this plan to be successful, Duryodhana invited King Bhagadatta, who was a son of the asura Narakāsura, in order to fight against the Pāṇḍavas.

Bhagadatta was the King of Prajokiyatsa (in present-day Assam or Burma). As Krishna had killed his father Narakasur, Bhagadatta agreed to join the Kauravas opposing Kṛṣṇa. But in spite of Bhagadatta's support, Droṇa failed to capture Yudhiṣṭhira alive. The Kuru commander and preceptor did, however, kill hundreds and thousands of Pāṇḍava warriors, thus advancing Duryodhana's cause.

On the 15th day of the Mahābhārata war, Droṇa got instigated by King Dhritarastra's remarks of being a traitor. He used the Brahmastra against the Pāṇḍavas.Later he invoked Brahmanda astra which was a spiritual divine weapon that contained the powers of seven greatest sages of Sanātana Dharma (Sapta Ṛṣis) and Lord Brahma.Droṇācārya never imparted this knowledge either to Arjuna or to Aśvatthāma.Then all Sapta Ṛṣis appeared on the sky and requested Drona to retract this ultimate weapon otherwise it will cause the complete destruction of Pandava army and cause terrible damage to the earth,all living beings and to the future generations.Droṇācārya thus retracted Brahmanda astra and this act saved the lives of Pandava army.Thus he proved to be unconquerable on the 15th day of war.

Lord Kṛiṣhṇa knew that it was not possible to defeat Droṇāchārya when he had bow and arrow in his hands. Lord Kṛiṣhṇa also knew that Droṇācārya loved his son Ashwatthama very dearly. So, Kṛiṣhṇa suggested to Yudhiṣṭhira and other Pāṇḍava brothers that, if he were convinced that his son was killed on the battlefield, then Droṇācārya would be so sad that he would lay down all his arms on the ground and it would be easier to kill him.

In order to find a way out,Lord Kṛiṣhṇa suggested Bhīma to kill an elephant by name Ashwatthama and claim to Droṇācārya that he has killed Droṇacharya's son Aśvatthāma. After killing the elephant as suggested; he loudly proclaimed that he had killed Aśvatthāma. Droṇācārya however, did not believe Bhīma's words and approached Yudhisthira. Droṇa knew of Yudhiṣṭhira's firm adherence to Dharma and that he would never ever utter a lie. When Droṇācārya approached Yudhiṣṭhira and questioned him as to whether his son was dead, Yudhiṣṭhira responded with the cryptic 'Aśvatthāma is dead. But it is an elephant and not your son'.Kṛiṣhṇa also knew that it was not possible for Yudhiṣṭhira to lie outright. On his instructions, the other warriors blew trumpets and conches, raising a tumultuous noise in such a way that Droṇācārya only heard that "Aśvatthāma was dead", but could not hear the latter part of Yudhiṣṭhira's reply.

Out of grief, and believing his son to be dead, Droṇācārya descended from his chariot, laid down his arms and sat in meditation. Closing his eyes, his soul went to Heaven by Astral travel in search of Aśvatthāma's soul. Dhṛiṣhṭādyumna took this opportunity and beheaded the unarmed Droṇāchārya.

Modern assessment[កែប្រែ]

Drona partiality towards Arjuna is examined in many academic texts. Any great teacher would feel enthralled if his protege so excels as Arjuna did, thus, so was Droṇa. Drona thus acted unfairly, when he demanded as guru dakshina, the right thumb of Ekalavya. This treatment of Eklavya, as well as his rebuking of Karna, is criticized as being biased against lower castes. In some folklore, Sarasvati cursed Droṇācārya with an unarmed, humiliating death for Drona's actions against Ekalavya and Karna. Sarasvati said that knowledge belonged to all, and that it was an acharya's duty to spread that knowledge everywhere. Despite whatever reasons he gave, Drona cheated Ekalavya and Karna to achieve something for himself-to protect his promise to Arjuna that he would make Arjuna the world's greatest archer, as well as his oath to Hastinapur.

Droṇa was somewhat parallel to Bhīṣma both in martial prowess, and in his unwavering commitment to fighting for the kingdom of Hastinapur irrespective of who the ruler was and whether or not the cause was just. Like Bhishma, Drona is criticized for his pride and conceit, siding with evil despite knowing of and acknowledging the righteousness of the Pandava cause. However, he was compelled to side with the Kauravas because he was indebted to their royal household, which had provided him and his family with shelter, wealth and an occupation. Krishna criticized this reasoning as mere pride-Drona wanted to put his obligation to Hastinapur over dharma so that no one questioned his honor.

Criticism is leveled at Droṇācārya for remaining a mute spectator and not having protested the humiliation of Draupadī by Duḥśāsana and Duryodhana following the fateful game of dice.

Similarly, Droṇācārya was criticized for many of his actions during the war:

 • First, as a brahmin, and secondly, as the princes' teacher, he should have removed himself from the battlefield.
 • Droṇācārya tried to use divine weapons against the Pandava's common foot-soldiers. As he does so, a voice from the heavens told him not to use divine weapons so carelessly. As a teacher, he had even more of an obligation to not do so. However, Drona argued that his first obligation was to defeating his enemy and defending his soldiers, by whatever means he possessed.
 • It may also be concluded that he was responsible for the devious and brutal murder of Abhimanyu, as it was he who had suggested simultaneously attacking and disabling the tired, outnumbered, and trapped warrior

Droncharya's overarching actions during the war are portrayed differently. Undoubtedly, when he became commander-in-chief, the rules of war were averted. Divine weapons were used against ordinary soldiers, war continued throughout the night, warriors no longer engaged each other one-on-one (like against Abhimanyu), etc. Specifically, he was willing to try and end the war by capturing Yudhishthira, while Karna was not, as he considered it lacking honor. In some versions of the Mahabharatha, this evidence is used to justify the caste system, as the point is subtly made that the reason why Drona was willing to break the rules of war and engage in less honorable acts was because he was a brahmin, not a kshatriya. He is compared directly to Karna, who, not even knowing that he was a kshatriya, still intuitively understood the kshatriya code/way-of-life. In other versions, Drona's differences in strategy are shown as a difference in philosophy-Drona believed, that as the commander-in-chief of the Kaurava army, his goal was to ensure the protection of his soldiers through any means necessary. By choosing to uphold the rules of war and the concept of honorable acts over his soldiers' lives, he would be doing them a disservice.

Ultimately, all of these actions do lead to Drona's death in the war. In that way, Drona paid the ultimate price for his crimes. He remains a revered figure in Hindu history, and a pillar of the Indian tradition of respecting one's teacher as an equal not only of parents, but even of God.

The Government of India annually awards the Dronacharya Award for excellence in sports tutelage to the best sports teachers and coaches in India.[១៣]

It is believed that the city of Gurgaon (literally - "Village of the Guru") was founded as "Guru Gram" by Droṇācārya on land given to him by Dhṛtarāṣṭra, the king of Hastinapur in recognition of his teachings of martial arts to the princes, and the 'Droṇācārya Tank', still exists within the Gurgaon city, along with a village called Gurgaon.[១៤]

Analysis and Modern Assessment[កែប្រែ]

Drona is a figure for analysis in many academic texts.

In particular, his partiality towards Arjuna is frequently examined. Drona's demand of guru dakshina from Ekalavya, in the form of his right thumb, is also scrutinized. This treatment of Eklavya, as well as his rebuking of Karna, is criticized as being biased against lower castes. In some folklore, Sarasvati cursed Dronacharya with an unarmed and humiliating death for Drona's actions. Sarasvati said that knowledge belonged to all, and that it was an acharya's duty to spread that knowledge everywhere.[១២] Despite whatever reasons he gave, Drona cheated Ekalavya and Karna to achieve something for himself-to protect his promise to Arjuna that he would make Arjuna the world's greatest archer, as well as his oath to Hastinapur.

Drona was somewhat parallel to Bhishma both in martial prowess, and, compelled by the refuge they had given him, in his unwavering commitment to fighting for Hastinapur irrespective of who the ruler was and whether or not the cause was just. Like Bhishma, Drona is criticized for his pride and conceit, siding with adharma despite knowing of and acknowledging the righteousness of the Pandava cause. Krishna criticized this reasoning as mere pride-Drona wanted to put his obligation to Hastinapur over dharma so that no one questioned his honor.[១៥]

Criticism is leveled at Drona for remaining a mute spectator and not having protested the humiliation of Draupadī by Dushasana and Duryodhana following the fateful game of dice.

Similarly, Dronacharya was criticized for many of his actions during the war:[១៥]

 • First, as a Brahmin, and secondly, as the princes' teacher, he should have removed himself from the battlefield.
 • Dronacharya tried to use divine weapons against the Pandavas' common foot-soldiers. As he does so, a voice from the heavens told him not to use divine weapons so carelessly. However, Drona argued that his first obligation was to defeating his enemy and defending his soldiers, by whatever means he possessed.
 • His responsibility for the devious and brutal murder of Abhimanyu, as he was the Kaurava army chief at the time.

Droncharya's overarching actions during the war are portrayed differently. When he became commander-in-chief, the rules of war were averted. Divine weapons were used against ordinary soldiers, war continued throughout the night, warriors no longer engaged each other one-on-one, etc. Specifically, he was willing to try to end the war by capturing Yudhishthira, while Karna was not, as he considered it lacking honor. In some versions of the Mahabharatha, this evidence is used to justify the caste system, as the point is subtly made that the reason why Drona was willing to break the rules of war and engage in less honorable acts was because he was a brahmin, not a kshatriya. He is compared directly to Karna, who, not even knowing that he was a kshatriya, still intuitively understood the kshatriya code/way-of-life. In other versions, Drona's differences in strategy are shown as a difference in philosophy- Drona believed, that as the commander-in-chief of the Kaurava army, his goal was to ensure the protection of his soldiers through any means necessary. By choosing to uphold the rules of war and the concept of honorable acts over his soldiers' lives, he would be doing them a disservice.[១៥]

He remains a revered figure in Hindu history, and a pillar of the Indian tradition of respecting one's teacher as an equal not only of parents, but even of God. The Government of India annually awards the Dronacharya Award for excellence in sports tutelage to the best sports teachers and coaches in India.[១៦]

It is believed that the city of Gurgaon (literally - "Village of the Guru") was founded as "Guru Gram" by Dronacharya on land given to him by Dhritarashtra, the king of Hastinapura in recognition of his teachings of martial arts to the princes, and the 'Dronacharya Tank', still exists within the Gurgaon city, along with a village called Gurgaon.[១៧] Indian Government (Haryana), on 12 April, decided to reinstate and change the name of Gurgaon to 'Gurugram'.

See also[កែប្រែ]

References[កែប្រែ]

Sources[កែប្រែ]

Citations[កែប្រែ]

 1. Epic Mythology With Additions and Corrections by Edward Washburn Hopkins
 2. ២,០ ២,១ Mahābhārata, Book I: Adi Parva, Sambhava Parva, Section CXXXI.
 3. Epic Mythology With Additions and Corrections By Edward Washburn Hopkins
 4. The Mahabharata of Krishna Dwaipayana Vyasa by Kisara Mohan Ganguly
 5. Mahābhārata, Book I: Ādi Parva, Sambhava Parva, Section CXXXII.
 6. Mahābhārata, Book I: Adi Parva, Sambhava Parva, Section CXXXIII
 7. Mahābhārata, Book I: Ādi Parva, Sambhava Parva, Section CXXXV
 8. Mahābhārata, Book I: Ādi Parva, Sambhava Parva, Section XXXIV
 9. K M Ganguly(1883-1896). The Mahabharata,Book 5 Udyoga Parva,Section CLXVIII sacred-texts.com,October 2003,Retrieved 2015-02-14
 10. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 11. The Mahabharata, Book 7: Drona Parva: Abhimanyu-badha Parva: Section XLVI
 12. ១២,០ ១២,១ ១២,២ K M Ganguly(1883-1896). The Mahabharata, Book 7 Drona Parva sacred-texts.com, October 2003, Retrieved 2016-08-29
 13. Droṇacharya Award
 14. Gurgaon History
 15. ១៥,០ ១៥,១ ១៥,២ Brodbeck, Simon. The Mahābhārata Patriline: Gender, Culture, and the Royal Hereditary. Farnham, England: Ashgate, 2009. Print.
 16. Dronacharya Award
 17. Gurgaon History Archived 13 October 2007 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.

ទំព័រគំរូ:Mahābhārata