ធុរកិច្ចថ្មី

ពីវិគីភីឌា

ធុរកិច្ចថ្មីធុរកិច្ចបង្កើតថ្មី (ជាភាសាអង់គ្លេស startup) សំដៅដល់ស្ថាប័ន ឬដំណើរការបង្កើត និងគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចដែលប្រើប្រាស់ នវានុត្តន៍​ជាស្នូលនៃការបង្កើត​គំរូអាជីវកម្ម​របស់ខ្លួន ក្រោមលក្ខខណ្ឌមិនច្បាស់លាស់ និងមានហានិភ័យ

ប៉ុន្តែមានសក្ដានុពលរីកចម្រើនលឿន។