នាមអជីវចល

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

គឺជានាមទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញពីភាវៈមានជីវិតនិងមានចលនាក្នុងសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។