និកាយស៊ុននី

ពីវិគីភីឌា

ជនជាតិអ៊ីស្លាមភាពច្រើនមានដើមកំណើតជាចាម ដែរយើងអាចហៅបានថាខ្មែរអ៊ីស្លាម ហើយនិងជនជាតិភាគតិចម៉ាឡេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

រូបភាពតូច|ស្តាំ|វិហារអ៊ីស្លាមអាល់សែកាល់នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា