នីត្រូគ្លីសេរីន

ពីវិគីភីឌា
រូបមន្តស្ទើរលាត

នីត្រួហ្គ្លីសេរីន មានរូបមន្តគីមី C3H5(NO)3 ។ វាជាវត្ថុរាវគ្មានពណ៌ មានភាពរអិលដូចខ្លាញ់។ វាជាសារធាតុសកម្មខ្លាំង និង រស់ជាមួយកំលាំងកកិត និងការទង្កិច។ វាជាសារធាតុពុល ។ វាត្រូវបានគេប្រើផលិតគ្រាប់បែក។