បច្ចេកវិទ្យាសារពត៌មាន

ពីវិគីភីឌា
ច្ចេកវិទ្យាសារពត៌មាន

បច្ចេកវិទ្យាសារពត៌មាន គឺ បានឲអត្ថន័យដូចជា ការរាយការណ៍នៃហេតុការណ៍នៅពេលកើតឡើង និង បែងចែកទៅ តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ិនធឺណិត។ ដូចជាក្នុងឆ្នាំ២០០៩ អ្នកស្ដាប់សំរាប់បច្ចេកវិទ្យាសារពត៌មានបន្តប្រែប្រួលជាលំដាប់។

សំរាប់លើកដំបូងនៅឆ្នាំ២០០៨ ជនជាតិអាមេរិចជាច្រើនបានរាយការណ៍ ទទួលពត៌មានជាតិរបស់ពួកគេ និង ពត៌មានអន្ដរជាតិពីក្នុងអ៊ិនធឺណិត ការសែតផងដែរ និង អ្នកស្ដាប់ទៅកាន់ទីពត៌មានបានបន្ត កំពុងមកដល់កន្លែងដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើនៃកន្លែងពត៌មានថ្មី បានបន្តវិនិយោគនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាសារពត៌មាន ដោយសារការចាត់ចែងអនុសញ្ញិកពត៌មានដោយសារការចាត់ចែងអនុសញ្ញិកពត៌មាន និង បានបន្តការកើងឡើងនៅអ្នកស្ដាប់សរុបក្នុងអ៊ិនធឺណិត ជាមួយនឹងមនុស្សថ្មីដឹងអន្ដេវាសិកជាប្រយោជន៍សំរាប់ភាពងាយស្រួល ល្បឿន និង ជម្រៅ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៍ដោយឧស្សាហ៍កម្មវិជ្ជាជិវៈបច្ចេកវិទ្យាសារពត៌មាន គឺ កំណើនមិនច្បាស់លាស់អំពីហិរញ្ញវត្ថុនៅអនាគត។ ពីមុនឆ្នាំ២០០៨ ឧស្សាហ៍កម្មបានមានសេចក្ដីសង្ឃឹមថា អ្នកបោះពុម្ភផ្សាយបច្ចេកវិទ្យាពត៌មានត្រូវតែបង្ហាញភស្តុតាង ដែលឲ្យកម្រៃច្រើនគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីប្រាក់ទុនតម្លៃសងជម្ងឺចិត្តក្ដីចាញ់នៃសន្មតសន្និសិទសារពត៌មាន។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៨ យ៉ាងណាក៍ដោយ បច្ចេកវិទ្យាផ្សាយលក់អីវ៉ាន់បានចាប់ផ្ដើមយឺតៗ និង ភាពជឿនលឿនតិចតួចបាន បង្កើតឆ្ពោះទៅការអភិវឌ្ឍន៍ នៃពាណិជ្ជកម្មម៉ូដែល។ ជើងម៉ាមានបំណងសំរាប់ឧត្តមភាព នៅវិជ្ជាជីវៈខាងសារពត៌មានពិពណ៌នា វានៅឆ្នាំ២០០៨ រាយការណ៍នៅសភាពត៌មានទី៦ ដូចសភាពត៌មានល្វីងល្វើយជាដ៍រាប។

ថ្វីបើភាពមិនពិតប្រាកដនៃ បច្ចេកវិទ្យាសារពត៌មាន គឺ សុទិនិយមដោយប្រុងប្រយ័ត្ន អ្នករាយការណ៍កំពុង ពង្រីកបន្ទប់សារពត៌មាន ។ ពួកគេជឿការប្រកាស គឺ សមគួរក្លាយជាចំណូលម៉ូដែល ឧបត្តមផលិតកម្មនៃ បច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន។ ពីដំបូង អ្នកដឹកនាំនៅបច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន បានពត៌មាន និង អ្នកសង្កេតនៅ រ៉ាឡេក(Raleigh) ខាងជើងខារ៉ូលីនា(North Carolina)។ ស្ទេវ យ៉េលវ៉ីងតុន(Steve Yelvington) បានសរសេសរ នៅលើគេហៈទំព័រភូយធឺ អ៊ិនស្ទិចស្យូត(Poynter Institute) អំពីនានដូ(Nando) ជាម្ចាស់ដោយអែនអូបានជាម្ចាស់ដោយអែនអូ(N&O) សំដីនិយាយដោយ "នានដូ(Nando) បានធ្វើចលនាឆ្ពោះទៅភាពប្រាកដប្រជាជាលើដំបូង វិជ្ជាជីវៈគេហៈទំព័រសារពត៌មានលើ ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដ៍ធំក្នុងអ៊ិនធឺណិត ចាប់តាំងពីមិនមានស៊ីអែនអែន (CNN) អ៊ែមអេសអែនប៊ីស៊ី (MSNBC) និង ង្នកដ៍ទៃទៀត។ " វាបានចាប់កំណើតនៅដើមទសវត្សរ៍ទី១៩៩០ ដូចជា "ណាងអូ លាង (NangO Lang) "។ អង្គការពត៌មានជាច្រើនបានផ្អែកទៅលើ ពត៌មានដ៍ទៃដូចជា ការចែកចាយពត៌មានក្នុង អ៊ិនធឺណិត ប៉ន្តែចំនួនពួកគេប្រើប្រាស់នៃបំលាស់ប្ដូរគុណភាពមធ្យមថ្មី។ អង្គការពត៌មានខ្លះ ប្រើគេហៈទំព័រដាច់មុខ ឬ ដូចជា ផ្លូវចូលមិនសំខាន់សំរាប់ មាតិការរឿងរបស់ពួកគេ។ សហគមន៍បច្ចេកវិទ្យាសារពត៌មាន បានស្ថាបនានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៩ គឺ អង្គការដ៍ធំបំផុតតំណាង ឲ្យអ្នកសារពត៌មានក្នុងអ៊ិនធឺណិត ជាមួយនឹងសមាជិកច្រើនជាង១៧០០នាក់ អ្នកដែលសំខាន់បំផុត ជាប់ទាក់ទងការប្រជុំការចិញ្ចឹមជិវិត ឬ ការផលិតពត៌មានសំរាប់ការបង្ហាញស្នាដៃ។ អ៊ិនធឺណិតជាប្រពីណីរករឿងឈ្លោះ អង្គការសារពត៌មាននៅចាំបីបួនរបៀប។ ការសែតភាគច្រើនបានចាញ់ក្នុងការឃោសនាជាបក្សពួក នៅក្នុងគេហៈទំព័រ ណាមួយជារឿយៗកម្រិតនៃផលប្រយោជន៍ជួសនៃភូមិសាស្រ្ដ

ការងារខាងក្រៅតាមប្រពៃណីបង្ខំ[កែប្រែ]

អ៊ិនធឺណិតមានដូចជាដំណើរកើនឡើងច្បាស់លាស់ ទៅកាន់ការចូលរួមជាច្រើន ដោយមនុស្សដែលមិនមែនជាសារពត៌មានធម្មតា ដូច្នេះជាមួយ អ៊ិនឌី មេឌែ (Indy Media) (ម៉ាក់ ភឺរេស)។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ បានដឹកនាំ ដោយទីចាត់ការស្រាវជ្រាវកណ្ដាល សំរាប់មនុស្ស និង ជូនការចាត់ជាថ្នាក់ នៃអ្នកអានកាសែត និង នៅខណ្ឌៈពេល នៃអ្នកអានផ្ទាល់ក្នុងអ៊ិនធឺណិត។