បញ្ជីឈ្មោះមុខតំណែងមន្ត្រីសម្រាប់រដ្ឋបាលខេត្ត

From វិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

បញ្ជីរាយឈ្មោះមុខដំណែងមន្ត្រីសម្រាប់រដ្ឋបាលខេត្ត

ល.រ ឈ្មោះមុខដំណែង
០១ គណៈអភិបាលខេត្ត
០១-០១ អភិបាល​ខេត្ត
០១-០២ អភិបាលរងខេត្ត
០២ នាយករដ្ឋបាលខេត្ត
០២-០១ នាយករដ្ឋបាល
០២-០២ នាយករងរដ្ឋបាលទទួលបន្ទុករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
០២-០៣ នាយករងរដ្ឋបាលទទួលបន្ទុកផែនការ ធនធាន មនុស្ស និងអន្តរវិស័យ
០៣ ទីចាត់ការរដ្ឋបាល
០៣-០១ នាយកទីចាត់ការទីចាត់ការរដ្ឋបាល
០៣-០២ នាយករងទីចាត់ការទទួលបន្ទុករបៀប ទំនាក់ទំនង និងលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សា
០៣-០៣ នាយករងទីចាត់ការទទួលបន្ទុកសរុប និងអត្រានុកូលដ្ឋាន
ការិយាល័យរបៀប និងឯកសារ
០៣-០៤ ប្រធានការិយាល័យរបៀប និងឯកសារ
០៣-០៤-០១ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកលិខិតរដ្ឋបាល
០៣-០៤-០២ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកបណ្ណាល័យ និងសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់
០៣-០៤-០៣ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកការងារលិខិតស្នាម
០៣-០៤-០៤ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកនីត្យានុកូលកម្ម
០៣-០៤-០៥ មន្រ្តីទទួលបន្ទុកសន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់
០៣-០៤-០៦ មន្រ្តីទទួលបន្ទុកបណ្ណាល័យ
ការិ.ទំនាក់.សាធារណៈ និងសហ.អន្ដរជាតិ
០៣-០៥ ប្រធានការិយាល័យទំ.សាធារណៈ និងសហ.អន្ដរ
០៣-០៥-០១ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
០៣-០៥-០២ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកសហប្រតិបត្ដិការអន្ដរជាតិ
០៣-០៥-០៣ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកសហប្រតិបត្ដិការអន្ដរជាតិ
០៣-០៥-០៤ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
០៣-០៦ ការិយាល័យសរុប និងព័ត៌មាន
០៣-០៦-០១ ប្រធានការិយាល័យសរុប និងព័ត៌មាន
០៣-០៦-០២ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកសរុប
០៣-០៦-០៣ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកព័ត៌មាន
០៣-០៦-០៤ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន
០៣-០៦-០៥ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកសរុបរបាយការណ៍
០៣-០៦-០៦ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានវិទ្យា
ការិយាល័យស្ថិតិ និងអត្រានុកូលដ្ឋាន
០៣-០៧ ប្រធានការិយាល័យស្ថិតិ និងអត្រានុកូលដ្ឋាន
០៣-០៧-០១ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកស្ថិតិ
០៣-០៧-០២ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកអត្រានុកូលដ្ឋាន
០៣-០៧-០៣ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកអត្រានុកូលដ្ឋាន
០៣-០៧-០៤ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកស្ថិតិ
ការិយាល័យលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សា
០៣-០៨ ប្រធានការិយាល័យលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សា
០៣-០៨-០១ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា
០៣-០៨-០២ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកវេទិការសាធារណៈ
០៣-០៨-០៣ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកវេទិការសាធារណៈ
០៣-០៨-០៤ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកលេខាធិការ
០៤ ទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ
០៤-០១ នាយកទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគ
០៤-០២ នាយករងទីចាត់ទទួលបន្ទុករៀបចំផែនការខេត្ត និងវិនិយោគ
០៤-០៣ នាយករងទីចាត់ទទួលបន្ទុកគាំទ្រមូលដ្ឋាន
ការិយាល័យផែនការ
០៤-០៤ ប្រធានការិយាល័យផែនការ
០៤-០៤-០១ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុករៀបចំផែនការ
០៤-០៤-០២ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកការត្រួតពិនិត្យកិច្ចសន្យា
០៤-០៤-០៣ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផែនការខេត្ត
០៤-០៤-០៤ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ
ការិយាល័យគាំទ្រមូលដ្ឋាន
០៤-០៥ ប្រធានការិយាល័យគាំទ្រមូលដ្ឋាន
០៤-០៥-០១ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកគាំទ្រផែនការមូលដ្ឋាន
០៤-០៥-០២ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលតាមដាន និងគាំទ្រសមត្ថភាព
០៤-០៥-០៣ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកកសាងសមត្ថភាពមូលដ្ឋាន
០៤-០៥-០៤ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា
០៤-០៥-០៥ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកគាំទ្របច្ចេកទេស
០៤-០៥-០៦ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកការពិនិត្យនីត្យានុកូលភាព
ការិយាល័យវិនិយោគ
០៤-០៦ ប្រធានការិយាល័យវិនិយោគ
០៤-០៦-០១ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកពិនិត្យសំណើវិនិយោគ
០៤-០៦-០២ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកសិក្សាលទ្ធភាពវិនិយោគ
០៤-០៦-០៣ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកពិនិត្យសំណើវិនិយោគ
០៤-០៦-០៤ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកតាមដានគម្រោងវិនិយោគ
០៥ ទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ
០៥-០១ នាយកទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ
០៥-០២ នាយករងទីចាត់ការទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ
០៥-០៣ នាយករងទីចាត់ការទទួលបន្ទុកលទ្ធកម្ម និងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ
ការិយាល័យហិរញ្ញកិច្ច
០៥-០៤ ប្រធានការិយាល័យហិរញ្ញវត្ថុ
០៥-០៤-០១ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកចំណូល
០៥-០៤-០២ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកចំណាយ
០៥-០៤-០៣ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកចំណូល
០៥-០៤-០៤ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកចំណាយ
ការិយាល័យគណនេយ្យ
០៥-០៥ ប្រធានការិយាល័យគណនេយ្យ
០៥-០៥-០១ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចបញ្ជីការ
០៥-០៥-០២ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកបេឡាសាច់ប្រាក់
០៥-០៥-០៣ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកគណនេយ្យករ
០៥-០៥-០៤ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេឡាករ
ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ
០៥-០៦ ប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ
០៥-០៦-០១ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ
០៥-០៦-០២ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកជំរះបញ្ជី
០៥-០៦-០៣ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ
០៥-០៦-០៤ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកជំរះបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិ
ការិយាល័យលទ្ធកម្ម
០៥-០៧ ប្រធានការិយាល័យលទ្ធកម្ម
០៥-០៧-០១ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកផែនការលទ្ធកម្ម
០៥-០៧-០២ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុករៀបចំលទ្ធកម្ម
០៥-០៧-០៣ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផែនការលទ្ធកម្ម
០៥-០៧-០៤ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកលទ្ធកម្ម
០៦ ទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
០៦-០១ នាយកទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
០៦-០២ នាយករងទីចាត់ការទទួលបន្ទុកកសាងសមត្ថភាព
០៦-០៣ នាយករងទីចាត់ការទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
ការិយាល័យគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
០៦-០៤ ប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
០៦-០៤-០១ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកការជ្រើសរើស
០៦-០៤-០២ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកវាយតម្លៃបុគ្គលិក
០៦-០៤-០៣ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកការជ្រើសរើសបុគ្គលិក
០៦-០៤-០៤ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកការវាយតម្លៃបុគ្គលិក
០៦-០៤-០៥ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកលាភការបុគ្គលិក
ការិយាល័យកសាងសមត្ថភាព
០៦-០៥ ប្រធានការិយាល័យកសាងសមត្ថភាព
០៦-០៥-០១ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកប៉ាន់ប្រមាណតម្រូវការ
០៦-០៥-០២ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកកសាងសមត្ថភាព
០៦-០៥-០៣ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកប៉ាន់ប្រមាណតម្រូវការបណ្តុះបណ្តាល
០៦-០៥-០៤ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកការបណ្តុះបណ្តាល
០៧ ទីចាត់ការអន្តរវិស័យ
០៧-០១ នាយកទីចាត់ការអន្តរវិស័យ
០៧-០២ នាយករងទីចាត់ការទទួល.សេដ្ឋ.សង្គមកិច្ច និងការអភិ.សំណង់
០៧-០៣ នាយករងទីចាត់ការទទួលបន្ទុកកិច្ចការច្បាប់ និងសុវត្ថិ.សាធា.
ការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ច
០៧-០៤ ប្រធានការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ច
០៧-០៤-០១ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ច
០៧-០៤-០២ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកសង្គមកិច្ច
០៧-០៤-០៣ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ច
០៧-០៤-០៤ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកសុខុមាលភាពសង្គម
០៧-០៤-០៥ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកវប្បធ៌ម និងធនធានធម្មជាតិ
ការិយាល័យគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍ និង សំណង់
០៧-០៥ ប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍ និង សំណង់
០៧-០៥-០១ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកការរៀបចំដែនដីខេត្ត
០៧-០៥-០២ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី
០៧-០៥-០៣ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសំណង់
០៧-០៥-០៤ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី
០៧-០៥-០៥ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ការិយាល័យកិច្ចការច្បាប់ និងសុវត្ថិភាពសាធារណៈ
០៧-០៦ ប្រធានការិយាល័យកិច្ចការច្បាប់ និងសុវត្ថិភាពសាធារណៈ
០៧-០៦-០១ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការច្បាប់
០៧-០៦-០២ អនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកសុវត្ថិភាពសាធារណៈ
០៧-០៦-០៣ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកការងារសុវត្ថិភាពចរាចរ
០៧-០៦-០៤ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹង
០៧-០៦-០៥ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកទប់ស្កាត់បទល្មើស