បញ្ជីព្រះមហាក្សត្រចាម្បា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
រាជវង្ស ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះនាមពិត រជ្ជកាល
រាជវង្សទី១ ឝ្រីមារ Ch'ű-lien[១]:44 192–?
?
?
Fan Hsiung[១]:44 fl. 270
Fan Yi[១]:44 c. 284 – 336
រាជវង្សទី២ Fan Wen[១]:44–45 336–349
Fan Fo[១]:47 349–?
ភទ្រវម៌្មទី១[១]:48 Fan Hu Ta[១]:56 380-413[១]:56
គង្គរាជ[១]:57 Fan Ti Chen[១]:56
មនោរថវម៌្ម[១]:57
Fan Diwen died c. 420
រាជវង្សទី៣ Fan Yang Mai I Fan Yangmai c. 420 – 421[១]:57
Fan Yang Mai II[១]:57 Fan Duo c. 431 – c. 455
Fan Shencheng[១]:57 c. 455 – c. 484
Fan Danggenchun[១]:58 c. 484 – c. 492
Fan Zhunong c. 492 – c. 498[១]:59
Fan Wenkuan
[១]:59

or Fan Wenzan

c. 502 – c. 510
ទេវវម៌្ម[១]:59 Fan Tiankai c. 510 – c. 526
វិជយវម៌្ម[១]:59 c. 526/9
រាជវង្សទី៤ រុទ្រវម៌្មទី១[១]:70 c. 529 ?
ឝម្ភុវម៌្ម[១]:70 Fan Fanzhi
កណ្ឌប៌ធម៌[១]:71 Fan Touli 629 –
ប្រភាសធម៌ Fan Zhenlong – 645[១]:71
ភទ្រេឝ្វរវម៌្ម[១]:71 645–?
ឦឝានវម៌្មា (FEMALE)[១]:71 died 653
វិក្រាន្តវម៌្មទី១ Zhuge Di 653–c. 686[១]:72
វិក្រាន្តវម៌្មទី២[១]:72 c. 686 – c. 731
រុទ្រវម៌្មទី២[១]:94 រ. ៧៣១/៥៨
រាជវង្សទី៥ (នៃបណ្ឌុរង្គ) ប្រឹថិន្ទ្រវម៌្ម[១]:95 ? 758–?
សត្យវម៌្ម[១]:95 c. 770/87
ឥន្ទ្រវម៌្មទី១[១]:103 c. 787/803
ហរិវម៌្មទី១[១]:103 c. 803/17 > ?
វិក្រាន្តវម៌្មទី៣[១]:104 ? -c. 854
រាជវង្សទី៦ (of Bhrigu) ឥន្ទ្រវម៌្មទី២[១]:123 c. 854/98
ជយសិង្ហវម៌្មទី១[១]:123 c. 898/903
ជយសក្តិវម៌្ម[១]:123
ភទ្រវម៌្មទី២[១]:123 fl. 910
ឥន្ទ្រវម៌្មទី៣[១]:123 c. 918 – 959
ជយឥន្ទ្រវម៌្មទី១[១]:124 959– < 965
បរមេឝ្វរវម៌្មទី១[១]:124 Bo-mei-mei-shui Yang Bu-yin-cha (波美美稅楊布印茶)[២] < 965–982
ឥន្ទ្រវម៌្មទី៤[១]:125 982–986's
Lieou Ki-Tsong, of Annam[១]:125 Liu Ji-Zong (劉継宗)[៣][៤][២] c. 986 – 989
រាជវង្សទី៧ ហរិវម៌្មទី២[១]:125 Yang Tuo Pai (楊陀排)[៣][៤][២][៥] c. 989–997
Yang Bo Zhan, of Fan[១]:125 Yang Bozhan (楊波占)[៣][៤][២][៦] ?
Yang Pu Ku Vijaya[១]:139 Yan Pu Ku Vijaya Sri (楊甫恭毘施離)[៣][៤][២] c. 998-1007
ហរិវម៌្មទី៣[១]:139 Yang Pu Ju-bi-cha-she-li (楊普俱毘茶室離) [៣][៤][២] fl. 1010
បរមេឝ្វរវម៌្មទី២[១]:139 Yang Pu Ju-bi-cha-she-li (楊普俱毘茶室離) [៣][៤][២] fl. 1018
វិក្រាន្តវម៌្មទី៤[១]:139 Yang Bu Ju-shi-li (楊卜俱室離) [៣][៤][២] ?–1030
ជយសិង្ហវម៌្មទី២[១]:139 1030–1044
រាជវង្សទី៨ (ភាគខាងត្បូង) ជយបរមេឝ្វរវម៌្មទី១[១]:140 Ku Sri Paramesvarmadeva Yang Pu (倶舍波微收羅婆麻提楊卜)[៣][៤][២] 1044–?
ភទ្រវម៌្មទី៣[១]:140 ?–1061
រុទ្រវម៌្មទី៣[១]:140 1061–1074
រាជវង្សទី៩ ហរិវម៌្មទី៤[១]:154 1074–1080
ជយឥន្ទ្រវម៌្មទី២[១]:154 1080–1081, 1086–1114
បរមពោធិសត្វ[១]:154 - 1081–1086
ហរិវម៌្មទី៥[១]:164 Yang Bu Ma-die (楊卜麻 曡)[២] 1114–1139
រាជវង្សទី១០ ជយឥន្ទ្រវម៌្មទី៣[១]:164 1139/45
រាជវង្សទី១១ រុទ្រវម៌្មទី៤ (រដ្ឋចំណុះខ្មែរ) 1145–1147[១]:164
ជយហរិវម៌្មទី១[១]:164 1147–1167
ជយហរិវម៌្មទី២[១]:165 1167
ជយឥន្ទ្រវម៌្មទី៤[១]:165–166 1167–1190, died 1192
រាជវង្សទី១២ សូយ៌ជយវម៌្មទេវ (រដ្ឋចំណុះខ្មែរនៅវិជយ)[១]:171 1190–1191
សូយ៌វម៌្មទេវ (រដ្ឋចំណុះខ្មែរនៅបណ្ឌុរង្គ)[១]:170–171 1190–1203
ជយឥន្ទ្រវម៌្មទី៥ (នៅវិជយ)[១]:171 1191
Cam Bốt thuộc 1203–1220
ជយបរមេឝ្វរវម៌្មទី២[១]:171 1220 – c. 1252
ជយឥន្ទ្រវម៌្មទី៦[១]:182 c. 1252 – 1257
ឥន្ទ្រវម៌្មទី៥[១]:192 1257–1288
ជយសិង្ហវម៌្មទី៣ 1288–1307
ជយសិង្ហវម៌្មទី៣ 1307–1312
Chế Nang (Annamite Vassal) 1312–1318
រាជវង្សទី១៣ Chế A Nan 1318–1342
Trà Hoa Bồ Đề 1342–1360
ស្រីបុប្ផា (ក្សត្រស្ដេចក្រហមខ្លាំងពូកែបំផុត) 1360–1390
រាជវង្សទី១៤ Ko Cheng 1390–1400
ជយសិង្ហវម៌្មទី៥ 1400–1441
មឥជវិជយ 1441–1446
Moho Kouei-Lai 1446–1449
Moho Kouei-Yeou 1449–1458
រាជវង្សទី១៥ Moho P'an-Lo-Yue 1458–1460
Tra-Toan 1460–1471
រាជវង្សភាគខាងត្បូង Po Ro Me 1627–1651
Po Niga 1652–1660
Po Saut 1660–1692
Dynasty of Po Saktiraidaputih, vassal Cham rulers under the Nguyễn lords Po Saktirai da putih 1695–1728
Po Ganvuh da putih 1728–1730
Po Thuttirai 1731–1732
vacant 1732–1735
Po Rattirai 1735–1763
Po Tathun da moh-rai 1763–1765
Po Tithuntirai da paguh 1765–1780
Po Tithuntirai da parang 1780–1781
vacant 1781–1783
Chei Krei Brei 1783–1786
Po Tithun da parang 1786–1793
Po Lathun da paguh 1793–1799
Po Chong Chan 1799–1822

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. ១,០០ ១,០១ ១,០២ ១,០៣ ១,០៤ ១,០៥ ១,០៦ ១,០៧ ១,០៨ ១,០៩ ១,១០ ១,១១ ១,១២ ១,១៣ ១,១៤ ១,១៥ ១,១៦ ១,១៧ ១,១៨ ១,១៩ ១,២០ ១,២១ ១,២២ ១,២៣ ១,២៤ ១,២៥ ១,២៦ ១,២៧ ១,២៨ ១,២៩ ១,៣០ ១,៣១ ១,៣២ ១,៣៣ ១,៣៤ ១,៣៥ ១,៣៦ ១,៣៧ ១,៣៨ ១,៣៩ ១,៤០ ១,៤១ ១,៤២ ១,៤៣ ១,៤៤ ១,៤៥ ១,៤៦ ១,៤៧ ១,៤៨ ១,៤៩ ១,៥០ ១,៥១ ១,៥២ ១,៥៣ ១,៥៤ ១,៥៥ ១,៥៦ ១,៥៧ ១,៥៨ ១,៥៩ ១,៦០ ១,៦១ ១,៦២ ១,៦៣ ១,៦៤ ១,៦៥ ១,៦៦ Coedès, George (1968). Walter F. Vella (ed.). The Indianized States of Southeast Asia. trans.Susan Brown Cowing. University of Hawaii Press. ISBN 978-0-8248-0368-1.
  2. ២,០ ២,១ ២,២ ២,៣ ២,៤ ២,៥ ២,៦ ២,៧ ២,៨ ២,៩ http://www.ari.nus.edu.sg/wps/wps05_053.pdf, retrieved 16 Aug 2017
  3. ៣,០ ៣,១ ៣,២ ៣,៣ ៣,៤ ៣,៥ ៣,៦ ៣,៧ Tran Ky Phuong, Bruce Lockhart (2011). The Cham of Vietnam: History, Society and Art. NUS Press. , 9789971694593.
  4. ៤,០ ៤,១ ៤,២ ៤,៣ ៤,៤ ៤,៥ ៤,៦ ៤,៧ http://www7.plala.or.jp/seareview/newpage2History%20of%20Champa.html, retrieved 16 Aug 2017
  5. http://contents.nahf.or.kr/item/item.do?levelId=jo.k_0020_0489_0010, retrieved 12 Nov 2017
  6. http://www.ari.nus.edu.sg/wps/wps05_053.pdf, retrieved 13 Nov 2017