បទភុជង្គលីលា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រង្វាស់កាព្យ[កែប្រែ]

ក្នុង១វគ្គមាន៣ឃ្លា ក្នុងឃ្លាទី១មាន៦ព្យាង្គ ហើយ ឃ្លាទី២ និងឃ្លាទី៣មាន៤ព្យាង្គ។

ចំណាប់​ចួន[កែប្រែ]

ចួន​ក្នុង​វគ្គ[កែប្រែ]

  • ព្យាង្គ៦ឃ្លា១វគ្គ១ |=| ព្យាង្គ៤ឃ្លា២វគ្គ១

ចួន​ឆ្លង​វគ្គ[កែប្រែ]

ព្យាង្គ៦ឃ្លា៤វគ្គ២ |=| ព្យាង្គ៤ឃ្លា២វគ្គ២ |=| ព្យាង្គ៤ឃ្លា៣វគ្គ១។