បទានុក្រមគណិតវិទ្យាជប៉ុន-ខ្មែរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
មាតិកា

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

あ-ア[កែប្រែ]

 • 余り   (あまり)= សំណល់

い-イ[កែប្រែ]

 •    (いち、ichi) =មួយ
 • 一次方程式    (いちじほうていしき)=សមីការដឺក្រេទី១
 • 一次関数   (いちじかんすう)=អនុគមន៍លីនេអ៊ែរ

う-ウ[កែប្រែ]

 • 右辺   (うへん)=អង្គខាងស្តាំ ខាងស្តាំ

え-エ[កែប្រែ]

 • 演算   (えんざん)= ប្រមាណវិធី
 •    (えん)=រង្វង់

お-オ[កែប្រែ]

か-カ[កែប្រែ]

 •    (かい)=ចំលើយ
 • 回答   (かいとう)=ចំលើយ
 •    (かず)=លេខ
 • 関数   (かんすう)=អនុគមន៍
 • 応用   (おうよう)=អនុវត្តន៍
 • 確率   (かくりつ)=ប្រូបាប

き-キ[កែប្រែ]

け-ケ[កែប្រែ]

 • 係数   (けいすう)=មេគុណ

こ-コ[កែប្រែ]

 • 公式   (こうしき)=រូបមន្ត
 • 交換   (こうかん)=បំលែង

さ-サ[កែប្រែ]

 • 左辺   (さへん)=អង្គខាងឆ្វេង ខាងឆ្វេង

し-シ[កែប្រែ]

 • 集合   (しょうごう)=សំនុំ

す-ス[កែប្រែ]

 • 数学   (すうがく)=គណិតវិទ្យា

せ-セ[កែប្រែ]

 • 整式    (せいしき)= ពហុធា
 • 積分   (せきぶん)=អាំងតេក្រាល
 •    (せん)=មួយពាន់ (១០០០)

そ-ソ[កែប្រែ]

た-タ[កែប្រែ]

ち-チ[កែប្រែ]

つ-ツ[កែប្រែ]

て-テ[កែប្រែ]

 •    (てん)=ចំនុច
 • 定数   (ていすう)= ចំនួនថេរ
 • 定積分   (ていせきぶん)= អាំងតេក្រាលកំណត់

と-ト[កែប្រែ]

な-ナ[កែប្រែ]

に-ニ[កែប្រែ]

 • ニ次方程式    (にじほうていしき)=សមីការដឺក្រេទី២

ぬ-ヌ[កែប្រែ]

ね-ネ[កែប្រែ]

の-ノ[កែប្រែ]

は-ハ[កែប្រែ]

ひ-ヒ[កែប្រែ]

ふ-フ[កែប្រែ]

 • 分数   (ぶんすう)=ប្រភាគ
 • 不等式   (ふとうしき)=វិសមីការ
 • 複素数   (ふくそすう)=ចំនួនកុំផ្លិច

へ-ヘ[កែប្រែ]

 • 平面   (へいめん)=ប្លង់
 • 変数   (へんすう)=អថេរ

ほ-ホ[កែប្រែ]

 • 方程式   (ほうていしき)=សមីការ

ま-マ[កែប្រែ]

み-ミ[កែប្រែ]

む-ム[កែប្រែ]

 • 無理数   (むりすう)=ចំនួនសនិ្នទាន

め-メ[កែប្រែ]

   

も-モ[កែប្រែ]

や-ヤ[កែប្រែ]

ゆ-ユ[កែប្រែ]

よ-ヨ[កែប្រែ]

ら-ラ[កែប្រែ]

り-リ[កែប្រែ]

る-ル[កែប្រែ]

れ-レ[កែប្រែ]

 •    (れい)=ឧទាហរណ៍
 • 例題   (れいだい)=ឧទាហរណ៍

ろ-ロ[កែប្រែ]

わ-ワ[កែប្រែ]

មាតិកា

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |