បទានុក្រមប្រវត្តិសាស្ត្រអង់គ្លេស-ខ្មែរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
មាតិកា

A ·B ·C ·D ·E ·F ·G ·H ·I ·J ·K ·L ·M ·N ·O ·P ·Q ·R ·S ·T ·U ·V ·W ·X ·Y ·Z

A[កែប្រែ]

B[កែប្រែ]

C[កែប្រែ]

 • count (n.) ព្រះ
 • countess (n.) ប្រពន្ធរបស់ព្រះ
 • county (n.) អាណាស្រុក (បំណែងចែករដ្ឋបាល)

D[កែប្រែ]

 • deputy king (n) ឧបរាជ
 • deputy queen (n) ឧបរាជិនី
 • dragon (n.) នាគ (ចិននិងអឺរ៉ុប)
 • duke (n) ចៅពញា, អ្នកឧកញ៉ា, ម្ចាស់ឧកញ៉ា

E[កែប្រែ]

 • emperor (n) អធិរាជ, ព្រះចៅអធិរាជ
 • empire (n) ចក្រភព, អាណាចក្រ, អធិរាជណាចក្រ
 • empress (n) អធិរាជិនី, ព្រះចៅអធិរាជិនី
 • empress dowager (n) អធិរាជិនីវិធវា, ព្រះចៅអធិរាជិនីវិធវា

F[កែប្រែ]

G[កែប្រែ]

 • grand duke (n) លោកអ្នកឧកញ៉ា, សម្ដេចចៅពញា,សម្ដេចម្ចាស់ឧកញ៉ា
 • grand empress dowager (n) មហាធិរាជិនីវិធវា, ព្រះមហាអធិរាជិនីវិធវា
 • grand prince (n.) សម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់, មហាព្រះអង្គម្ចាស់
 • great deputy king (n.) មហាឧបរាជ
 • great king (n.) មហារាជ

H[កែប្រែ]

 • historian (n) ប្រវត្តិវិទូ, អ្នកប្រវត្តិវិទ្យា, អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រ, អ្នកប្រវត្តិវិទូ
 • history (n) ប្រវត្តិសាស្ត្រ, ប្រវត្តិវិទ្យា, ប្រវត្តិ

I[កែប្រែ]

 • Infanta (n) អ្នកអង្គម្ចាស់

J[កែប្រែ]

K[កែប្រែ]

 • king (n) ស្ដេច, ព្រះបាទ, ព្រះមហាក្សត្រ, ព្រះរាជា
 • knight (n) អស្សឫទ្ធិ

L[កែប្រែ]

M[កែប្រែ]

 • marchioness (n) ជំទាវ, ពញានី
 • Mandate of Heaven (n) បញ្ជាទេព្ដា, អំណាចឋានសួគ៌
 • margrave (n) ចៅបច្ចន្តជនបទ
 • margravine (n) ចៅបច្ចន្តជនបទ (ស្រី)
 • marquess (n) ឧកញ៉ា, ពញា
 • marquis (n) ឧកញ៉ា, ពញា
 • marquise (n) ជំទាវ, ពញានី

N[កែប្រែ]

O[កែប្រែ]

P[កែប្រែ]

 • prince (n) ព្រះអង្គម្ចាស់, ព្រះបុត្រា, ព្រះឱរស
 • princess (n) ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី, ព្រះបុត្រី, ព្រះនាង, ព្រះធីតា

Q[កែប្រែ]

R[កែប្រែ]

 • ritter (n) អស្សឫទ្ធិ (អាល្លឺម៉ង់)

S[កែប្រែ]

 • Shu (n.) ស្ឈូ, ស៊ូ (ចិន)
 • Song dynasty (n.) រាជវង្សសុង (ចិន)
 • Sui dynasty (n.) រាជវង្សសួយ (ចិន)

T[កែប្រែ]

 • the Great (n) ព្រះមហាវីរក្សត្រ, មហារាជ

U[កែប្រែ]

V[កែប្រែ]

 • Vietnamese (n.) (ជនជាតិ) យួន, (ជនជាតិ) វៀតណាម ; (n.) (ភាសា) វៀតណាម, (ភាសា) យួន; (adj.) (នៃ, របស់) យួន, (នៃ, របស់) វៀតណាម

W[កែប្រែ]

X[កែប្រែ]

Y[កែប្រែ]

Z[កែប្រែ]