បទុមរាជាទី១

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

បទុមរាជាទី១ រឺ អង្គនន់ទី១ (១៦១៥ - ១៦៤២)ជា​ព្រះមហាក្សត្រ​នៃ​ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា​ពីគ.ស. ១៦៤០ ដល់ គ.ស. ១៦៤២