បាល់ប៉ារ៉ាអ៊ីសូ

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី បលពារៃសោ)
Jump to navigation Jump to search
Valparaiso seen from top.jpg

បលពារៃសោគឺជាទីក្រុងជនជាតិឈីលីរូប