បលពារៃសោ

ដោយវិគីភីឌា
Valparaiso seen from top.jpg

បលពារៃសោគឺជាទីក្រុងជនជាតិឈីលីរូប