បាល់ប៉ារ៉ាអ៊ីសូ

ពីវិគីភីឌា

បលពារៃសោគឺជាទីក្រុងជនជាតិឈីលីរូប