បាល់ប៉ារ៉ាអ៊ីសូ

ពីវិគីភីឌា
Valparaiso seen from top.jpg

បលពារៃសោគឺជាទីក្រុងជនជាតិឈីលីរូប