ប៉ិបស៊ី

ពីវិគីភីឌា

ទំព័រគំរូ:Infobox Beverage

ប៉ិបស៊ី គឺទឹកក្រូចការបោនដែលត្រូវបានធ្វើដោយក្រុមហ៊ុនប៉ិបស៊ីកូ. ត្រូវបានបង្កើតនៅឆ្នាំ១៨៩៣ ចេញលក់តាមឈ្មោះ Brad's Drink, ផ្លាស់ប្ដូរជា ប៉ិបស៊ីកូលា ២៨ សីហា ១៨៩៨ ហើយជា ប៉ិបស៊ី នៅឆ្នាំ១៩៦១។