ប្រជានាម

ពីវិគីភីឌា

ប្រជានាម (អង់គ្លេស: demonym; /ˈdɛmənɪm/; δῆμος dẽmos "people, tribe", ὄνομα ónoma "name") គឺជាពាក្យហៅអ្នករស់នៅ ឬជនជាតិនៅកន្លែងមួយ ដែលមកពីឈ្មោះកន្លែងនោះ។[១]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. George H. Scheetz (1988). Names' Names: A Descriptive and Pervasive Onymicon. Schütz Verlag.