ប្រជាមតិទាក់ទងនឹងឯករាជភាពរបស់ស្កុតឡែនឆ្នំា២០១៤

ពីវិគីភីឌា
លទ្ធផល​តាម​មណ្ឌលនីមួយៗ
e • d ប្រជាមតិទាក់ទងនឹងឯករាជភាពរបស់ស្កុតឡែនឆ្នំា២០១៤
សំណួរ៖តើស្កុតឡែនគួរតែក្លាយជាប្រទេសឯករាជ្យដែរឬទេ?
ជម្រើស សន្លឹកឆ្នោត ភាគរយ %
យល់ព្រម ១,៦១៧,៩៨៩ ៤៤,៧%
 
មិនយល់ព្រម ២,០០១,៩២៦ ៥៥,៣%
 
មិនបានការ ៣,៤២៩ ០.០៩%
 
ចំនួនអ្នកមកបោះឆ្នោត ៨៤.៥៩% ៣,៦២៣,៣៤៤ ១០០%
ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតចុះបញ្ជី ៤,២៨៣,៣៩២