ប្រទេសប៊ែលស្ស៊ិច

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ប្រទេសប៊ែលស្ស៊ិច (ភាសាអង់គ្លេស: Belgium) មានឈ្មោះផ្លូវការថា រាជាណាចក្រប៊ែលស្ស៊ិច ដែលមានផ្ទៃដី 30,528 km² និងប្រជាជន 11,007,020 នាក់ ក្នុងឆ្នាំ២០១១។ ប្រទេសនេះណមានរាជធានីឈ្មោះ ប្រ៊ូស្ស៊ែល