ប្រាជ្ញាបារមីតហ្ឫទយសូត្រ

ពីវិគីភីឌា

ប្រាជ្ញាបារមីតហទយសូត្រ

អវលោកេស្វរពោធិសត្វ កាលប្រតិបត្តិដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនូវប្រាជ្ញាបារមី

បានចាក់ធ្លុះនូវ​បញ្ចក្ខន្ធ​ទាំងឡាយថាជាសភាវសូន្យទទេ និង

ឆ្លងផុតអន្លង់ទុក្ខ​ សោក រោគ ភ័យ និង អកុសលធម៌ទាំងឡាយ ។

ម្នាលសារីបុត្រ រូបមិនខុសពីសុញ្ញតា, សុញ្ញតាមិនខុសពីរូប, រូបគឺជាសុញ្ញតា, សុញ្ញតាគឺជារូប

វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណក៏ដូច្នោះដែរ ។

ម្នាលសារីបុត្រ ព្រះធម៌ទាំងឡាយមានលក្ខណៈ​សូន្យទទេ មិនកើត មិនស្លាប់

មិនស្មោកគ្រោក មិនបរិសុទ្ធ មិនថយ មិន​កើន ។

ដូច្នេះនៅក្នុងសុញ្ញតា មិនមានរូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ​ មិនមានចក្ខុ សោត ឃាន ជិវ្ហា កាយ ចិត្ត

មិនមានរូប សម្លេង ក្លិន រស សម្ផស្ស ធម្ម

មិនមានចក្ខុធាតុ … មិន​មាន​មនោវិញ្ញាណធាតុ

មិន​មាន​អវិជ្ជា ក៏មិនមាន​ការ​រលត់​នៃ​​អវិជ្ជា …

មិន​មាន​ជរា និង មរណៈ, មិនមាន​ការ​រលត់​ទៅ​នៃ​ជរា និង មរណៈ

មិន​មាន​សមុទយសច្ច មិន​មាន​និរោធសច្ច និង មិន​មាន​មគ្គសច្ច,

មិន​មាន​​បញ្ញា និង មិន​មាន​លាភ ។

ព្រះពោធិសត្វអាស្រ័យប្រាជ្ញាបារមី

ដោយសារ​​​មិនមានឧបសគ្គរារាំង​ចិត្ត ពេល​នោះ​ក៏​មិន​មាន​ការភ័យខ្លាច​ដែរ ឃ្លាតចាកពី​ចិត្ត​វិបរិត និង សុបិនសញ្ញាទាំងឡាយ រហូតលុះក្នុងទីបំផុតគឺព្រះនិព្វាន ។

ព្រះ​ពុទ្ធ​នៅ​អតីតកាល, បច្ចុប្បន្នកាល និង អនាគតកាល សុទ្ធតែ​អាស្រ័យ​ប្រាជ្ញាបារមី

និង បាន​​ត្រាស់ដឹង​អនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញាណ ។

ដូច្នេះគប្បីដឹងថាប្រាជ្ញាបារមី គឺជាមហិទ្ធិកមន្ត មហាវិទ្យមន្ត្រ អនុត្តរមន្ត អសមមន្ត …

អាច​កម្ចាត់បង់​ទុក្ខទាំងឡាយ នេះគឺជាសច្ចវាចា មិនមែនក្លែងក្លាយ ។

ដូច្នេះទើបសម្តែងអំពីប្រាជ្ញាបារមីតមន្ត គឺសម្តែងនូវមន្តដូច្នេះថា ៖

គតេ គតេ បារគតេ បារសង្គតេ

ពោធិ ស្វាហា​

(ទៅហើយ ទៅហើយ ជាអ្នកមានកិរិយា​ដល់​ត្រើយ ជាអ្នកឈ្នះ​អវិជ្ជា និង តណ្ហា​ និង បរិបូណ៌ដោយ​ពោធិញាណ) ។

Maha PRAJNA PARAMITA HEART SUTRA

Avalokitesvara Bodhisattva, doing deep prajna paramita,

Clearly saw emptiness of all the five conditions,

Thus completely relieving misfortune and pain,

O Shariputra, form is no other than emptiness, emptiness no other than form;

Form is exactly emptiness, emptiness exactly form;

Sensation, conception, discrimination, awareness are likewise like this.

O Shariputra, all dharmas are forms of emptiness, not born, not destroyed;

Not stained, not pure, without loss, without gain;

So in emptiness there is no form, no sensation, conception, discrimination, awareness; No eye, ear, nose, tongue, body, mind;

No color, sound, smell, taste, touch, phenomena;

No realm of sight . . . no realm of consciousness;

No ignorance and no end to ignorance . . .

No old age and death, and no end to old age and death;

No suffering, no cause of suffering, no extinguishing, no path;

No wisdom and no gain. No gain and thus

The bodhisattva lives prajna paramita

With no hindrance in the mind, no hindrance, therefore no fear,

Far beyond deluded thoughts, this is nirvana.

All past, present, and future Buddhas live prajna paramita,

And therefore attain anuttara-samyak-sambodhi.

Therefore know, prajna paramita is

The great mantra, the vivid mantra,

The best mantra, the unsurpassable mantra;

It completely clears all pain—this is the truth, not a lie.

So set forth the Prajna Paramita Mantra,

Set forth this mantra and say:

Gate! Gate! Paragate! Parasamgate!

Bodhi svaha. Prajna Heart Sutra.