ប្លង់

ពីវិគីភីឌា
ប្លង់ពីរប្រសប់គ្នា​នៅក្នុងលំហ

នៅក្នុងគណិតវិទ្យា ប្លង់គឺជាផ្ទៃរាបដែលមិនមានដែនកំនត់។

ធរណីមាត្រនៃអឺគ្លីត[កែប្រែ]

នៅក្នុងលំហអឺគ្លីត ប្លង់មួយគឺជាផ្ទៃមួយដែលផ្ទៃនោះមានបន្ទាត់មួយកាត់តាមចំនុចពីរផ្សេងគ្នានៅលើប្លង់នោះ។

ប្លង់មួយបង្កើតដោយ៖

 • ចំនុច៣មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ។
 • បន្ទាត់មួយនិងចំនុចមួយដែលមិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់នោះ។
 • បន្ទាត់២ដែលមានចំនុចប្រសប់គ្នាមួយ(បន្ទាត់ទាំង២កាត់គ្នា)។
 • បន្ទាត់ស្របគ្នា២។

ប្លង់នៅក្នុងR3[កែប្រែ]

លក្ខណះ[កែប្រែ]

 • ប្លង់២អាចស្របគ្នា ឬ​ កាត់គ្នាបង្កើតបានបន្ទាត់មួយ។
 • បន្ទាត់មួយ អាចស្របឬកាត់ប្លង់ត្រង់ចំនុចមួយ ឬ វាអាចស្ថិតនៅក្នុងប្លង់។
 • បន្ទាត់២កែងនឺងប្លង់មួយ នោះបន្ទាត់ទាំង២ស្របគ្នា។
 • ប្លង់២កែងនឹងបន្ទាត់មួយ នោះប្លង់ទាំង២ស្របគ្នា។

ការកំនត់ប្លង់មួយជាមួយនឹងចំនុចមួយនិងវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស[កែប្រែ]

ក្នុងលំហ វិធីសាស្រ្តដ៏សំខាន់ក្នុងការកំនត់ប្លង់មួយគឺត្រូវរកចំនុចមួយនិងវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់របស់ប្លង់នោះ។

តាងជាចំនុចមួយនៅក្នុងប្លង់ ហើយតាង ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់មិនសូន្យរបស់ប្លង់។ ប្លង់ដែលត្រូវរកគឺជាសំនុំនៃចំនុចទាំងអស់ ដែល

ប្រសិនបើ , , នោះប្លង់ កំនត់ដោយ ដែល a, b, c ជាចំនួនពិតមិនសូន្យ និង

ការកំនត់ប្លង់មួយដែលកាត់តាមបីចំនុច[កែប្រែ]

 • ប្លង់កាត់តាមបីចំនុច, និង អាចត្រូវបានកំនត់ដោយសំនុំនៃគ្រប់ចំនុច (x,y,z) ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការដេទែរមីណង់ខាងក្រោម
 • ដើម្បីកំនត់ប្លង់ដែលមានទំរង់សមីការ គេត្រូវដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោម

ប្រព័ន្ធសមីការនេះអាចត្រូវគេដោះស្រាយតាមច្បាប់Cramer ឬ តាមវិធីកាត់បន្ថយអញ្ញាត។ តាង នោះ

សមីការទាំងនេះគឺជាប់ប៉ារាមែត្រ d ។ យក d ស្មើនឹងចំនួនណាមួយមិនសូន្យជំនួសក្នុងសមីការទាំងនោះ គេនឹងបានសំនុំចំលើយមួយ។

 • គេអាចរកប្លង់នេះតាមរយះ ចំនុចនិងវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

វ៉ិចទ័រណរម៉ាល់កំនត់ដោយ

ចំងាយពីចំនុចមួយទៅប្លង់មួយ[កែប្រែ]

គេមាន ប្លង់ និងចំនុច មិនស្ថិតនៅលើប្លង់។ ប្រវែងខ្លីបំផុតពីចំនុច ទៅប្លង់គឺ​ :

បើ ស្ថិតនៅលើប្លង់ នោះD=0​។

បើ ​ គេបាន :

មុំផ្គុំរវាងប្លង់ពីរ[កែប្រែ]

គេអោយប្លង់ ដែលមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ និងប្លង់ ដែលមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់

មុំផ្គុំរវាងប្លង់ទាំងពីរសំដែងដោយ ៖